Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-214 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-11 Nr. TŽ-214

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2019-05-27 raštą Nr. SD-131, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Paskirti į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą:

Vilmą Krušnienę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę;

Vytautą Špucį, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės atstovą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-11

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešosios įstaigos veiklos viešumui užtikrinti sudaroma stebėtojų taryba. LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams.

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų įstaigos steigėjo (steigėjų) bendru sprendimu paskirtų atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto vieno atstovo.

VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis yra Alytaus mieste, todėl Alytaus miesto savivaldybės taryba turi paskirti vieną tarybos narį ir vieną visuomenės atstovą.

Į stebėtojų tarybą negali įeiti asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Irma Maskeliūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 145, +370 612 46005, el. p. irma.maskeliuniene@alytus.lt

Į pradžią