Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-212 2019-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-30 SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-06 Nr. TŽ-212

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-30 SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Ekonominės plėtros programos 27.01.02 uždavinio – efektyvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas – įgyvendinimo vertinimo vidaus audito 2019-03-14 ataskaitą Nr. VA-2-(37.5), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimą Nr. T-254 „Dėl 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“:

Papildyti 7 punktu:

„7. Verslo plėtros sritis:

7.1. Verslumo tarp įvairaus amžiaus grupių, naujų verslo subjektų steigimosi skatinimas.

7.2. Smulkių ir vidutinių verslo įmonių plėtra.

7.3. Naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimo versle skatinimas.

7.4. Konsultacijų, mokymų, praktinės pagalbos paslaugų teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems Alytaus mieste, organizavimas.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-30 SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-06

(data)

Alytus

 

 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgus į 2019-03-29 Rekomendacijų, pateiktų Ekonominės plėtros programos 27.01.02 uždavinio – efektyvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas – įgyvendinimo vertinimo vidaus audito 2019-03-14 ataskaitoje Nr. VA-2-(37.5), įgyvendinimo priemonių planą Nr. VD-930(6.39).

Verslumo projektai, finansuojami iš Ekonominės plėtros programos lėšų, turėtų būti finansuojami pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-28 sprendimu Nr. T-235 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą ir turėtų būti atsisakyta perteklinių tvarkos aprašų. Todėl reikalinga papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendime Nr. T-254 numatytas Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sritis ir prioritetus. Taip pat papildyta sprendimo preambulė Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis. 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Andrė Zenevičienė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Į pradžią