Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-213 2019-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-06 Nr. TŽ-213

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ RENGIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 10³ straipsnio 1 dalimi, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016  m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 12 punktu, atsižvelgdama į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 7 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimui.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ RENGIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-06

Alytus

 

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – taryba) sprendimo „Dėl Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimo“ projekto parengimo tikslas – gauti tarybos pritarimą iki 2020 metų galiojančiam Alytaus miesto savivaldybės strateginiam plėtros planui atnaujinti.

                      Priėmus šį tarybos sprendimą, Alytaus miesto savivaldybės administracija galės imtis konkrečių veiksmų –  pradėti organizuoti Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų parengimo darbus, paslaugos pirkimą. Baigiantis  Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano, kuris buvo patvirtintas miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“, galiojimui, būtina pradėti rengti naujo laikotarpio (iki 2030 metų) Alytaus miesto strateginį plėtros planą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 1 dalimi, vienas iš savivaldybėje privalomų parengti strateginio planavimo dokumentų yra miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.

Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016  m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 12 punkte nurodyta, kad Strateginio plėtros plano rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius.

Atsižvelgiant į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 7 punktu, Savivaldybės strateginį plėtros planą rekomenduojama pradėti rengti likus metams iki jo galiojimo pabaigos.

Atnaujintas strateginio planavimo dokumentas atitiks aktualias teisės aktų nuostatas, dabartinius ir būsimus Alytaus miesto savivaldybės poreikius, bus sukurtos prielaidos kryptingai Alytaus ekonominei plėtrai skatinti, Alytaus patrauklumui didinti, leis tobulinti savivaldybės strateginio planavimo sistemą.

          Tarybos sprendimui įgyvendinti reikės numatyti lėšas 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžete. Atsižvelgus į kitų Lietuvos savivaldybių patirtį, įvykdžius apklausą telefonu, preliminarus lėšų poreikis sudarytų 30–40 tūkst. eurų.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Romualda Poškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 152, +370 620 24732, el. p. romualda.poskeviciene@alytus.lt

Į pradžią