Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-211 2019-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-06-06 Nr. TŽ-211

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimą Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos pramoninių patalpų nuomos pajamų subsidijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-06

(data)

Alytus

 

 

Tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nebuvo gautas nei vienas prašymas suteikti paramą bei į tai, kad Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžete nėra numatyta lėšų tokios paramos teikimui.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Andrė Zenevičienė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Į pradžią