Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-209 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-209

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-203 „Dėl Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į 2019-03-29 Rekomendacijų, pateiktų Ekonominės plėtros programos 27.01.02 uždavinio – efektyvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas – įgyvendinimo vertinimo vidaus audito 2019-03-14 ataskaitoje Nr. VA-2-(37.5), įgyvendinimo priemonių planą Nr. VD-930(6.39).

Verslumo projektai, finansuojami iš Ekonominės plėtros programos lėšų, turėtų būti finansuojami pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-28 sprendimu Nr. T-235 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą ir turėtų būti atsisakyta perteklinių tvarkos aprašų.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Andrė Zenevičienė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Į pradžią