Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-206 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-206

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-39 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos dydis piniginėmis lėšomis negali viršyti 50 procentų paskirtos išmokos dydžio, išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, rekomenduoja didesnę kaip 50 procentų paskirtos išmokos dydžio sumą mokėti piniginėmis lėšomis, o kai atvejo vadyba netaikoma, – atsižvelgiant į socialinio darbuotojo, dirbančio su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomendaciją.“

2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Kai asmenims, patiriantiems socialinę riziką, taikoma atvejo vadyba, rekomendaciją dėl išmokų mokėjimo, nurodant, kokią išmokos dalį procentais siūloma skirti pinigais, o kokią nepinigine forma, ir teikimo laikotarpį, Socialinės paramos skyriui pateikia atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą.

Kai asmenims atvejo vadyba netaikoma, Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas asmenims, patiriantiems socialinę riziką, lankydami minėtus asmenis namuose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (toliau – aktas), jį pateikia Socialinės paramos skyriui. Akte, kurį surašo ne mažiau kaip du Socialinių paslaugų centro darbuotojai, įvertina asmenų, patiriančių socialinę riziką, gyvenimo sąlygas ir socialinius įgūdžius, prižiūrint ir auklėjant vaikus, ir pateikia rekomendaciją išmoką vaikams teikti pinigais ir nepinigine forma nurodydami jos dydį procentais ir teikimo laikotarpį.

Paslaugų centro darbuotojai surašytą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą su rekomendacija pateikia Socialinės paramos skyriaus specialistams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo socialinių paslaugų ar atvejo vadybos asmeniui ar šeimai teikimo pradžios.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17, 19, 21 straipsnių, trečiojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymą. Tvarkos aprašu pakeičiama iki šios galiojusi nuostata, nustatanti, kad asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokų vaikams dydis piniginėmis lėšomis negali viršyti 50 procentų paskirtos išmokos dydžio. Tvarkos aprašo pakeitimai numatys, kad esant socialinio darbuotojo ar atvejo vadybininko rekomendacijai išmokos dydis piniginėmis lėšomis galės būti didesnis nei 50 procentų.

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Akvilė Voverienė

 

Tel. (8 315) 56 660, +370 620 24681, el. p. akvile.voveriene@alytus.lt

Į pradžią