Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-210 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-210

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimą Nr. T-103 „Dėl Ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisiją:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

1.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguotas narys;

1.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojas;

1.4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojas;

1.5. Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatorius;

1.6. 2 Alytaus verslo plėtros koordinavimo tarybos deleguoti atstovai.“

2. Pakeisti nurodyto sprendimo 3 punktu patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos nuostatus:

2.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „7. Komisija sudaroma iš 7 deleguotų narių – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatoriaus, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojo, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojo, dviejų narių, deleguotų Verslo plėtros koordinavimo tarybos. Deleguojant komisijos narius, būtina atsižvelgti į tai, kad jie nebūtų susiję vienas su kitu pavaldumo ryšiais.“

2.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Komisiją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Komisijos narių personalinė sudėtis sudaroma pagal delegavimo dokumentus ir komisijos pirmininkas skiriamas dalyvaujančiųjų asmenų bendru susitarimu per pirmąjį komisijos posėdį. Komisijos sekretorius yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus valstybės tarnautojas. Komisijos darbe jis dalyvauja be balso teisės.“

3. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgus į  2019-03-29 rekomendacijų, pateiktų Ekonominės plėtros programos 27.01.02 uždavinio – efektyvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas – įgyvendinimo vertinimo vidaus audito 2019-03-14 ataskaitoje Nr. VA-2-(37.5), įgyvendinimo priemonių planą Nr. VD-930(6.39).

Vidaus audito ataskaitoje buvo numatyta, kad siekiant užtikrinti objektyvų, nešališką balsavimą už tam tikro SVV subjekto ar jo projekto finansavimą, inicijuoti sudarymą naujos komisijos, kurios nariai nebūtų susieti pavaldumo ryšiais su kitais komisijos nariais. Taip pat vidaus audito ataskaitoje buvo rekomenduojama atsisakyti perteklinių tvarkos aprašų.

Komisija papildyta Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguotu nariu, vietoje Turto valdymo ir verslo skyriaus specialisto, kuris atlikdavo sekretoriaus funkcijas, įrašytas Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistas, o sekretorius tampa nebe komisijos nariu. Taip pat atsisakyta VšĮ „Verslios Lietuvos“ deleguoto atstovo, nes įstaiga jau kelinti metai yra paraiškų teikėja. Komisija taip pat sudaryta atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-28 sprendimu Nr. T-235 patvirtintame Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos apraše nustatytą paraiškų vertinimo komisiją.

 

Lyginamoji 2017-03-30 sprendimo Nr. T-103 ir naujo sprendimo projekto teksto lentelė

 

2017-03-30 sprendimas Nr. T-103

Tarybos sprendimo projektas

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisiją iš:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas, kuruojantis verslo sritį;

1.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

1.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus valstybės tarnautojas;

1.4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojas;

1.5. Alytaus miesto savivaldybės veiklos plano 2017–2019 metų strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatorius;

1.6. VšĮ „Versli Lietuva“ atstovas;

1.7. 2 Alytaus verslo plėtros koordinavimo tarybos deleguoti atstovai.

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisiją:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

1.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguotas narys;

1.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojas;

1.4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojas;

1.5. Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatorius;

1.6. 2 Alytaus verslo plėtros koordinavimo tarybos deleguoti atstovai.

7. Komisija sudaroma iš 8 deleguotų narių – Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo, kuruojančio verslo sritį, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės veiklos plano 2017–2019 metų strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatoriaus, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus valstybės tarnautojo, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojo, dviejų narių, deleguotų Verslo koordinavimo plėtros tarybos, VšĮ „Versli Lietuva“ deleguoto atstovo.

8. Komisiją sudaro, jos pirmininką skiria ir nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Komisijos narių personalinė sudėtis pagal delegavimo dokumentus ir komisijos sekretorius tvirtinamas dalyvaujančiųjų asmenų bendru susitarimu per pirmąjį komisijos posėdį.

7. Komisija sudaroma iš 7 deleguotų narių – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatoriaus, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojo, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojo, dviejų narių, deleguotų Verslo plėtros koordinavimo tarybos. Deleguojant komisijos narius, būtina atsižvelgti į tai, kad jie nebūtų susiję vienas su kitu pavaldumo ryšiais.

8. Komisiją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Komisijos narių personalinė sudėtis sudaroma pagal delegavimo dokumentus ir komisijos pirmininkas skiriamas dalyvaujančiųjų asmenų bendru susitarimu per pirmąjį komisijos posėdį. Komisijos sekretorius yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus valstybės tarnautojas. Komisijos darbe jis dalyvauja be balso teisės.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Andrė Zenevičienė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Į pradžią