Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-198 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-198

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 2019 M. DYDŽIO VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimą Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei skirtų Europos Sąjungos lėšų neformaliajam vaikų švietimui 2019 m. dydžio vienam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“:

 1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO

2. pakeisti dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Nustatyti Alytaus miesto savivaldybei skirtų Europos Sąjungos lėšų neformaliajam vaikų švietimui dydį vienam mokiniui ugdyti per mėnesį – 15,00 eurų.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 2019 M. DYDŽIO VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 numatyta, kad rekomenduotina NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį. 

Atsižvelgdami į tai, kad lėšų neformaliajam vaikų švietimui dydis vienam mokiniui ugdyti per mėnesį gali būti nustatomas tik tarybos sprendimu ir norėdami laiku sutvarkyti NVŠ finansavimo dokumentus, teikiame sprendimo projektą. Jei vaikų skaičius bus didesnis ir nepakaks lėšų, NVŠ teikėjams bus siūloma į NVŠ programų finansuojamas vietas priimti vaikus pagal Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-323 redakcija), 8 punktu  nustatytus kriterijus, t. y. pirmumą skirti tiems vaikams, kurie tais pačiais metais pageidauja tęsti ugdymą toje pačioje programoje, kurie nelanko jokios savivaldybės lėšomis finansuojamos NVŠ programos ir atsižvelgiant į dalyvaujančių NVŠ programose mokinių socialinę ir ekonominę padėtį.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Į pradžią