Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-208 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-208

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 1 punktu, 6 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2019-04-30 raštą Nr. SD-160 „Dėl delegavimo į komisiją“, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro 2019-05-03 raštą Nr. SD-114 (2.3) „Dėl delegavimo į komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus raštą Nr. VD-1316 „Dėl narių delegavimo į komisijas“, Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45, J. Šukevičienės sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisiją miesto savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

Irma Maskeliūnienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;

Akvilė Voverienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Remigija Akuockaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičienė;

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro socialinio darbo organizatorė Laimutė Bronickienė;

Petras Sabaitis, Ulonų seniūnaitijos seniūnaitis.

2. Skirti Jurgitą Šukevičienę komisijos pirmininke.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimą Nr. T-181 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos“ projektas parengtas vadovaujantis, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, 6 punktu, kai priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo reikalingos ne tik socialinių darbuotojų, bet ir kitų sričių specialistų išvados ar rekomendacijos.

Komisija sudaroma Alytaus miesto savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Akvilė Voverienė

 

Tel. (8 315) 56 660, +370 620 24681, el. p. akvile.voveriene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-208 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS-PRIEDAS-SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
TŽ-208 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS-PRIEDAS-MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO RAŠTAS DĖL DELEGAVIMO
TŽ-208 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS-PRIEDAS-SUTIKIMAS
Į pradžią