Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-204 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-204

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR.T- 176 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342  „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“, 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR.T- 176 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ tikslinga pripažinti netekusiu galios, kadangi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342  „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“, 1 punktu, buvo patvirtinta nauja Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, kuria vadovaujantis parengtas Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų  neformaliojo  vaikų  švietimo  teikėjų  veiklos  įsivertinimo  ir išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašas.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Į pradžią