Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-207 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-207

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro 2019-05-21 raštą Nr. SD-(5.2.1)-34 „Dėl delegavimo į komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus raštą Nr. VD-1316 „Dėl narių delegavimo į komisijas“, Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45, J. Šukevičienės sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“
1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisiją:

pirmininkė – Jurgita Šukevičienė , Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

sekretorė – Virginija Kazlauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai;

Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė;

Eglė Teresevičienė, Dainavos seniūnaitijos seniūnaitė.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo projektas parengtas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatais, numatančiais, kad komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu jos kadencijos laikotarpiui. Pasibaigus savivaldybės tarybos kadencijai, komisija tęsia darbą tol, kol naujai išrinkta savivaldybės taryba sudaro naują komisiją.

Socialinės pramos teikimo komisija renkasi į posėdį 1 kartą per mėnesį ir svarsto gyventojų pateiktus prašymus vienkartinei piniginei paramai gauti.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Akvilė Voverienė

 

Tel. (8 315) 56 660, +370 620 24681, el. p. akvile.voveriene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-207 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO-PRIEDAS-SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
TŽ-207 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO-PRIEDAS-SUTIKIMAS
Į pradžią