Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-205 2019-06-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-03 Nr. TŽ-205

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti V skyrių ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS ATVEJAI

 

92. Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka, skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui.

93. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl nuolatinės globos nustatymo, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui skiriama vienkartinė vaiko įsikūrimo šeimoje išmoka – 500,00 Eur.

94. Sprendimą dėl vienkartinės vaiko įsikūrimo šeimoje išmokos ir pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

95. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa, kai iki globos nustatymo vaiko deklaruota gyvenamoji vieta buvo nustatyta Alytaus miesto savivaldybėje. Už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu  nustatyta nuolatinė globa, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

96. Pagalbos pinigai skiriami už vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai. Baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

97. Kai globojamiems (rūpinamiems) vaikams globa (rūpyba) nustatyta iki aprašo įsigaliojimo dienos, pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos.

98. Prašymą skirti pagalbos pinigus globėjas (rūpintojas) pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą (įsiteisėjusį teismo sprendimą (nutartį)).

99. Pagalbos pinigai turi būti naudojami globojamo vaiko poreikiams tenkinti: jo ugdymui, lavinimui, sveikatos priežiūrai, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams, kitoms vaiko reikmėms.

100. Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja globos centro funkcijas vykdanti institucija – biudžetinė įstaiga Alytaus miesto šeimos centras. Gavus informaciją ar kilus abejonėms, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, globos centro darbuotojas turi teisę aplankyti globėją (rūpintoją) ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Globos centro darbuotojas, nustatęs, kad pagalbos pinigai yra naudojami ne pagal paskirtį ir yra neužtikrinama vaiko gerovė, nedelsdamas raštu informuoja Socialinės paramos skyrių.

101. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:

101.1. nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama globotinio (rūpintinio) gerovė;

101.2. įvaikinus globotinį (rūpintinį);

101.3. apgyvendinus globotinį (rūpintinį) socialinės globos įstaigoje;

101.4. globėjui (rūpintojui) deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;

101.5. panaikinus globą (rūpybą);

101.6. mirus globotiniui (rūpintiniui) ar globėjui (rūpintojui).“

2. Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

102. Ginčai dėl savivaldybės administracijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

103. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos  teisės aktų nustatyta tvarka.

104. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.

105. Savivaldybės kontrolierius kontroliuoja savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų įstaigoms socialinėms paslaugoms teikti, panaudojimą pagal paskirtį.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-03

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į globėjų pastabas, siekiant, kad pagalbos pinigai būtų skiriami ir mokami visiems vaikus globojantiems asmenims ar šeimoms, kai globojamam vaikui teismo sprendimu nustatoma nuolatinė globa šeimoje ir kai vaikai nesusieti su globėjais giminystės ryšiais. Už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta nuolatinė globa, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka ( 76,0 Eur) per mėnesį. Pagalbos pinigai būtų skiriami nuo tvarkos aprašo pakeitimo priėmimo dienos

Tvarkos aprašo pakeitimu taip pat siūloma vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo, skirti vienkartinę vaiko įsikūrimo šeimoje išmoką – 500,00 Eur.

                     Šiuo metu nuolatinė globa nustatyta 47 Alytaus miesto savivaldybės vaikams. Planuojamas lėšų poreikis 5 šių metų mėnesiams (nuo 2019-07-01 iki 2019-12-31, išmoka skiriama ir mokama už praėjusį mėnesį), sudarytų 17 860,0 Eur (47*76,0 Eu *5 mėn).

Sena redakcija

2015 m. liepos 30 d. Nr. T-212

(2019 m. vasario 28 d. Nr. T-57 redakcija)

Nauja redakcija

 

 

 

 

89. Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui.

 

 

 

 

 

 

90. Sprendimą dėl pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

91. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams nuo 2019 m. sausio 1 d. teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa, kai iki globos nustatymo vaiko deklaruota gyvenamoji vieta buvo nustatyta Alytaus miesto savivaldybėje. Už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu  nustatyta nuolatinė globa, skiriama 13 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

93. Kai globojamiems (rūpinamiems) vaikams globa (rūpyba) nustatyta iki aprašo įsigaliojimo dienos, pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019 m. sausio 1 d.

Tikslinama tvarkos aprašo numeracija, nes ankstesniame tvarkos aprašo keitime pakeitus ir papildžius tvarkos aprašo V skyrių išliko neteisinga numeracija.

92. Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka, skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui.

93. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl nuolatinės globos nustatymo, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui skiriama vienkartinė vaiko įsikūrimo šeimoje išmoka – 500,00 Eur. (Siūlomas naujas punktas)

94. Sprendimą dėl vienkartinės vaiko įsikūrimo šeimoje išmokos ir pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

95. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa, kai iki globos nustatymo vaiko deklaruota gyvenamoji vieta buvo nustatyta Alytaus miesto savivaldybėje. Už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu  nustatyta nuolatinė globa, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

 

97. Kai globojamiems (rūpinamiems) vaikams globa (rūpyba) nustatyta iki aprašo įsigaliojimo dienos, pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

Likusių punktų keičiama tik numeracija.

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Akvilė Voverienė

 

Tel. (8 315) 56 660, +370 620 24681, el. p. akvile.voveriene@alytus.lt

Į pradžią