Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projekto alternatyva, Nr. TŽ-197 2019-05-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                         Projekto Nr. TŽ-179 alternatyva

2019-05-22 Nr. TŽ-197

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais). Netaikoma priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.;“

2. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.3. tuo atveju, kai tėvai vykdo individualią veiklą, dirba pagal verslo liudijimą, yra laisvosios profesijos atstovai, dirba pagal autorinę sutartį ar Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis, poilsio dienos pateisinamos pateikus prašymą, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 20 darbo dienų per metus) ir atitinkamą vykdomos veiklos pažymą;“

3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, kurios gauna socialines išmokas už laikinai globojamus vaikus):“

4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir sumoka išankstinį mokestį. Prašymas pateikiamas iki birželio 1 dienos. Jame nurodomas mėnuo, kada vaikas lankys lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, ir iki birželio 24 dienos turi būti sumokėtas išankstinis mokestis už liepos mėnesį  ir/arba iki liepos 24 d. už rugpjūčio mėnesį (išankstinis mokestis skaičiuojamas pagal mėnesio darbo dienų skaičių).

Mokestis negrąžinamas, išskyrus vaiko ligos laikotarpį. Susidariusia mokesčio permoka mažinamas kito mėnesio mokestis.

Mokesčio lengvatos už teikiamą neformalųjį švietimą liepos ir rugpjūčio mėnesiais netaikomos pagal šių taisyklių 1 punkto 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 papunkčius ir 5 punktą.“

5. Papildyti 3.4 papunkčiu:

„3.4. vaikams, kuriems teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Alytaus miesto savivaldybėje.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-22

(data)

Alytus

 

 

 

Esame gavę ne vieną tėvelių, dirbančių pagal verslo liudijimus, paklausimą, kodėl jiems netaikomos mokesčio už lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį lengvatos už įstaigos nelankymą tam tikromis dienos, todėl tikslinga pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 1.3 papunktį (pakeitimai lentelėje).

Atlikus išankstinę tėvelių apklausą dėl lopšelių-darželių lankymo vasaros metu, tapo aišku, kad dėl numatomo didelio vaikų lankomumo vasaros metu iškyla įstaigų pasirengimo 2019–2020 mokslo metams problema. Dėl didelio vaikų skaičiaus negalima sujungti grupių, auklėtojų negalima išleisti atostogų. Jau nuo praeitų mokslo metų dauguma auklėtojų neišnaudojo pagal įstatymą priklausančių atostogų dienų skaičiaus. Auklėtojos nesutinka dirbti papildomai, o ikimokyklinio ugdymo auklėtojų trūksta. Dėl numatomo didelio vaikų lankomumo iškyla pasirengimo kitiems mokslo metams (atlikti kosmetinį remontą, kokybiškai išvalyti patalpas) problema.

Tėvai prašymus lankyti ugdymo įstaigas vasaros metu parašo gegužės mėn. Yra sudaromas vasaros darbo grafikas, suformuojamos grupės, tačiau realiai vaikų lankomumas neatitinka parašytų prašymų skaičiaus. Pagal kelių metų statistiką, vasaros metu yra geriausias tik lopšelio grupių lankomumas. Vyresnių vaikų grupės lieka apytuštės, o auklėtojos dirba be atostogų. Švaistomas laikas, lėšos ir žmogiškieji ištekliai.

Yra dalis tėvelių, kurie nedirba, bet vaikus į įstaigą veda kiekvieną dieną. Vaikai taip pat turi poilsio teisę. Jiems reikia atostogų, naujų įspūdžių ir patirties, kuriuos turėtų gauti kitoje aplinkoje, ne tik ugdymo įstaigoje.

Atsižvelgdami į tėvų, kurie globoja vaikus teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatine globa (vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Alytaus miesto savivaldybėje), prašymą sumažinti mokestį už lopšelį-darželį, siūlome jį mažinti 50 %. Tokių vaikų, lankančių Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklines ugdymo įstaigas, yra 6. Šeimoms, gaunančioms socialines išmokas už laikinai globojamus vaikus, ši lengvata netaikoma.

Todėl papildome Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 7 punktą, kuriame galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir sumoka išankstinį mokestį. Prašymas pateikiamas  iki birželio 1 dienos. Jame nurodomas mėnuo, kada vaikas lankys lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, ir iki birželio 24 dienos turi būti sumokėtas išankstinis mokestis už liepos mėnesį  ir/arba iki liepos 24 d. už rugpjūčio mėnesį (išankstinis mokestis skaičiuojamas pagal mėnesio darbo dienų skaičių).

Mokestis negrąžinamas, išskyrus vaiko ligos laikotarpį. Susidariusia mokesčio permoka mažinamas kito mėnesio mokestis.

Mokesčio lengvatos už teikiamą neformalųjį švietimą liepos ir rugpjūčio mėnesiais netaikomos pagal šių taisyklių 1 punkto 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 papunkčius ir 5 punktą.

PRIDEDAMA:

1. Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių keitimų ir papildymų lentelė, 1 lapas.

2. Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių variantas, 2 lapai.

 


 

                                                                                                                  Aiškinamojo rašto 1 priedas

 

Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių keitimų ir papildymų lentelė

2015-06-16 spr. Nr. T-196 patvirtintų taisyklių punktai

Pakeisti taisyklių punktai

1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą (prašymai pateikiami iki gegužės 1 d.), kuriame nurodomas laikotarpis, kada vaikas nelankys lopšelių-darželių ar mokyklų-darželių (netaikoma priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.);

1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais). Netaikoma priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.;

1.3. tuo atveju, kai tėvai vykdo individualią veiklą, yra laisvosios profesijos atstovai, dirba pagal autorinę sutartį ar Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis, poilsio dienos pateisinamos pateikus prašymą, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 20 darbo dienų per metus) ir atitinkamą vykdomos veiklos pažymą;

1.3. tuo atveju, kai tėvai vykdo individualią veiklą, dirba pagal verslo liudijimą, yra laisvosios profesijos atstovai, dirba pagal autorinę sutartį ar Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis, poilsio dienos pateisinamos pateikus prašymą, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 20 darbo dienų per metus) ir atitinkamą vykdomos veiklos pažymą;

3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, kurios gauna pašalpas už globojamus vaikus):

 

3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, kurios gauna socialines išmokas už laikinai globojamus vaikus):

 

3.4. vaikams, kuriems teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Alytaus miesto savivaldybėje.

7. Tėvams, pageidaujantiems, kad jų vaikai lankytų lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasaros laikotarpiu, mokestis taikomas bendra tvarka.

7. Galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir sumoka išankstinį mokestį. Prašymas pateikiamas  iki birželio 1 dienos. Jame nurodomas mėnuo, kada vaikas lankys  lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, ir iki birželio 24 dienos turi būti sumokėtas išankstinis mokestis už liepos mėnesį  ir/arba iki liepos 24 d. už rugpjūčio mėnesį (išankstinis mokestis skaičiuojamas pagal mėnesio darbo dienų skaičių).

Mokestis negrąžinamas, išskyrus vaiko ligos laikotarpį. Susidariusia mokesčio permoka mažinamas kito mėnesio mokestis.

Mokesčio lengvatos už teikiamą neformalųjį švietimą liepos ir rugpjūčio mėnesiais netaikomos pagal šių taisyklių 1 punkto 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 papunkčius ir 5 punktą.

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

Projektas:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dokumento priedai:
TŽ-197 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią