Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-196 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL _______________SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU (-A)

                                                                                                                              Projektas

2019-05-16 Nr. TŽ-196

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL _______________SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU (-A)

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 ir 5 straipsniais, šio įstatymo priedėlio I dalies 5.2 eilute, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 81 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-05-___ teikimą Nr. VD-0000 (6.39) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos 2019-05-23 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti _______ _________ Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju (-a) nuo 2019-___-__ savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Nustatyti nuo 2019-__-__ Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojui (-ai) ____________ darbo užmokestį:

2.1. pareiginės algos koeficientą – 15,0, taikant pareiginės algos bazinį dydį;

2.2. priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamą atsižvelgiant į stažą, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL _______________SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU (-A)

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 16 straipsnio 6 dalyje nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – teisė mero teikimu skirti mero pavaduotojus ir nustatyti mero pavaduotojų darbo užmokestį įstatymų nustatyta tvarka. 2019 m. gegužės 23 d. vyksiančiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės meras Nerijus Cesiulis teiks tarybos nario kandidatūrą mero pavaduotojo pareigoms užimti. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. Savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas (toliau – Darbo apmokėjimo įstatymas). Šio įstatymo priedėlio I dalies 5.2 eilutėje nustatytas pareiginės algos koeficientas. Apskaičiuojant konkretaus paskirtojo mero pavaduotojo darbo užmokestį bus vadovaujamasi Darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsniu 5 straipsniu, jeigu konkretus paskirtasis mero pavaduotojas turės teisę į priedą už ištarnautus metus Lietuvos valstybei.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią