Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-192 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-16 Nr. TŽ-192

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“, atsižvelgdama į asmenų grupių 2019-03-01, 2019-03-25, 2019-04-05, 2019-04-23, 2019-04-26 prašymus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2019-05-14 protokolo Nr. TŠ-11 išrašą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą:

1. Semionui Bondarevui už nuopelnus Alytaus miesto verslui, pasiekimus kuriant Alytaus pramonę, miesto vardo garsinimą, nuolatinę paramą sportui ir kultūrai, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame miesto gyvenime;

2. Juozui Karpavičiui (po mirties) už Alytaus miesto vardo garsinimą savo kūrybine, menine ir pedagogine veikla;

3. Stasiui Kudirkai (po mirties), ilgamečiam Alytaus apskrities ligoninės vadovui, gydytojui chirurgui, pelniusiam Alytaus žmonių meilę ir pagarbą;

4. dr. Vytautui Lubauskui (po mirties) už aktyvų dalyvavimą Alytaus miesto visuomeniniame gyvenime, Alytaus krašto mokslininkų ir politinėje veikloje, Alytaus kolegijos kūrimą ir jos veiklos optimizavimą;

5. Antanui Jonui Minkevičiui, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Statybininkų asociacijos nariui, buvusiam ilgamečiam Lietuvos inžinierių sąjungos Alytaus bendrijos pirmininkui, įmonės direktoriui, statybininkui, inžinieriui už profesinės veiklos nuopelnus Alytaus miestui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punkte nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T-306 patvirtintuose Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatuose yra numatyta, kad vieneriais kalendoriniais metais suteikiamas tik vienas Alytaus miesto garbės piliečio vardas.

Šiais metais yra gauti penki siūlymai suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą. Atsižvelgus į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2019-05-14 protokolo Nr. TŠ-11 išrašą ir savivaldybės mero 2019-05-15 rezoliuciją, teikiami penki kandidatai, kurie atitiko Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, iš jų vienam bus suteiktas Alytaus miesto garbės piliečio vardas.

Tarybos posėdžio metu dėl pateiktų kandidatų suteikti garbės piliečio vardą vykdomas alternatyvus balsavimas (arba slaptas balsavimas, jei tam pritaria tarybos narių dauguma), savivaldybės tarybos narys gali balsuoti tik vieną kartą už konkretų pateiktą kandidatą. Garbės piliečiu išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas.

Sprendimo projektas rengiamas kandidatus įrašius abėcėlės tvarka.

Vadovaudamosi pirmiau minėtais nuostatais, asmenų grupės pateikė:

AB mašinų gamyklos „Astra“ kolektyvas 2019-03-25 pateikė siūlymą (registracijos Nr. GD-5567 (6.17.)) suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą Semionui Bondarevui už nuopelnus Alytaus miestui verslui, pasiekimus kuriant Alytaus pramonę ir garsinant miesto vardą, nuolatinę paramą sportui ir kultūrai, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame miesto gyvenime.

Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė 2019-03-01 pateikė siūlymą (registracijos Nr. GD-4171 (6.17.)) suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą Juozui Karpavičiui (po mirties) už Alytaus miesto vardo garsinimą savo kūrybine, menine ir pedagogine veikla. Alytaus kultūrai ir švietimui jis paskyrė savo 50 gyvenimo metų.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas 2019-04-23 pateikė siūlymą (registracijos Nr. GD-7764 (6.17.)) suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą Stasiui Kudirkai (po mirties), ilgamečiam Alytaus apskrities ligoninės vadovui, gydytojui chirurgui. Didžiausias jo darbų įvertinimas – Alytaus žmonių meilė ir pagarba. Jau trys dešimtys metų, kai Alytaus ligoninė yra pavadinta Stasio Kudirkos vardu.

Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ pirmininkas dr. Kazimieras Sventickas ir Alytaus kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė 2019-04-26 pateikė siūlymą (registracijos Nr. GD-8065 (6.17.)) suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą dr. Vytautui Lubauskui (po mirties) už aktyvų dalyvavimą Alytaus miesto visuomeniniame gyvenime, Alytaus krašto mokslininkų ir politinėje veikloje, Alytaus kolegijos kūrime ir jos veiklos optimizavime.

Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“ direktorius Tomas Vailionis 2019-04-05 pateikė siūlymą (registracijos Nr. GD-6583 (6.17.)) suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą Antanui Jonui Minkevičiui, ilgamečiam įmonės direktoriui ir nusipelniusiam statybininkui, inžinieriui už nuopelnus Alytaus miestui ir profesinėje veikloje. A. J. Minkevičius yra Alytaus bitininkų draugijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos narys, Lietuvos statybininkų asociacijos narys, buvęs ilgametis Lietuvos inžinierių sąjungos Alytaus bendrijos pirmininkas.

Vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 160.2.1 papunkčiu, Kultūros, švietimo ir sporto komitetas 2019-05-14 pateikė išvadą su siūlymu teikti tarybai svarstyti Semiono Bondarevo, Juozo Karpavičiaus (po mirties), Stasio Kudirkos (po mirties), dr. Vytauto Lubausko (po mirties) ir Antano Jono Minkevičiaus kandidatūras Alytaus miesto garbės piliečio vardui suteikti.

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė                                          Loreta Petkevičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 104, el. p. loreta.petkeviciene@ams.lt

Į pradžią