Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-195 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-16 Nr. TŽ-195

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 9 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 13 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-_____ siūlymą Nr. _____ ir į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-05-­­­_____ teikimą Nr. _______, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-05-20 raštą Nr. 4-01-4695 ir Balsų skaičiavimo komisijos 2019-05-23 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u  s p r e n d ž i a:

1. Skirti _____________________________ nuo 2019-05-_________________
į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

2. Nustatyti:

2.1. kad ___________________________, eidamas (-a) Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, tik gavęs Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento jo (jos) kandidatūros tikrinimo išvadą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

2.2. _____________ pareiginės algos koeficientą – 14.

2.3. pareiginės algos priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, skaičiuojamą atsižvelgiant į stažą, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-16

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punkte savivaldybės taryboms priskirta išimtinė kompetencija – skirti į pareigas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją. Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo balsuojama slaptai. Į savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas priimama savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu, mero teikimu Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad savivaldybės meras derina ir teikia tarybai savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kandidatūrą.

                      Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi numatyta, kad valstybės tarnautojams mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią