Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-194 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-16 Nr. TŽ-194

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 9 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 13 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero teikimą reg. Nr. ___________, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-05-16 raštą Nr. 4-01-4602 ir Balsų skaičiavimo komisijos 2019-05-23
slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u  s p r e n d ž i a:

1. Skirti __________ nuo 2019-05-23 į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

2. Nustatyti, kad ______________, eidamas (-a) Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, tik gavęs Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento jo (jos) kandidatūros tikrinimo išvadą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

3. Nustatyti:

3.1. kad _______________ Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus reikalus iš Giedriaus Šimo, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojo, laikinai einančio savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, perima Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-08 įsakymu Nr. DV-7 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamento nustatyta tvarka pagal reikalų, dokumentų ir materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktą; 

3.2. _____________ pareiginės algos koeficientą – 16, taikant pareiginės algos bazinį dydį;

3.3. pareiginės algos priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, skaičiuojamą atsižvelgiant į stažą, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras

                                                                

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-16

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punkte savivaldybės taryboms priskirta išimtinė kompetencija – skirti į pareigas savivaldybės administracijos direktorių. Dėl administracijos direktoriaus skyrimo balsuojama slaptai. Į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas priimama savivaldybės mero teikimu Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad savivaldybės meras derina ir teikia tarybai savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūrą.

Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 dalis numato, kad savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

                      Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi numatyta, kad valstybės tarnautojams mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią