Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-193 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ

                                                                                                                                        Projektas

2019-05-16 Nr. TŽ-193

 

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ

 

2019-05-23 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Alytaus regiono plėtros tarybą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius:

Jurgį Krasnicką, miesto savivaldybės tarybos narį,

Andrių Jučą, miesto savivaldybės tarybos narį.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimą Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

SPRENDIMO

 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-15

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu, kuris nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – deleguoti tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, Alytaus miesto savivaldybės taryba savo sprendimu deleguoja į Alytaus regiono plėtros tarybą tarybos narius. Regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių, Vyriausybės paskirto asmens bei socialinių ir ekonominių partnerių atstovų. To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad savivaldybė, turinti nuo 50 000 iki 200 000 gyventojų, į Regiono plėtros tarybą deleguoja 2 tarybos narius. Šis sprendimo projektas parengtas Jurgio Krasnicko ir Andriaus Jučo sutikimu. Jie yra siūlomi į Alytaus regiono plėtros tarybos narius.

                      Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali pakeisti pati savivaldybės taryba, todėl šiuo sprendimu siūloma pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimą Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                                        Neringa Maldonienė

                                                                                 

Tel. (8 315) 55 147, +370 616 21355, el. p. neringa.maldoniene@alytus.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią