Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-191 2019-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

                                                                                                             2019-05-13 Nr. TŽ-191

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

­­Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5 dalimis ir 28 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:       

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-13

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. T-255 buvo paskelbtas Alytaus miesto savivaldybės saugomų vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų sąrašas. Savivaldybės saugomais paskelbta Alytaus geležinkelio stoties keleivių namo dalis (unikalus kodas kultūros vertybių registre  41997), Alytaus geležinkelio stoties siurblinė (unikalus kodas kultūros vertybių registre  41998) ir Bokšickių šeimos namas (unikalus kodas kultūros vertybių registre  41999).

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas nustato, kad saugomo objekto tvarkybos darbai gali būti vykdomi valdytojų lėšomis, jei yra galimybių –  iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšomis, skirtomis paveldotvarkai. Savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybė gali kompensuoti iš savo biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje esančio paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. 

Savivaldybių tarybos nustato lėšų skyrimo tvarkybos darbams tvarką. Atsižvelgiant į tai yra reikalinga patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą, kurioje būtų numatyta Alytaus miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo dalinio išlaidų kompensavimo tvarka.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Nerijus  Abromaitis

 

Tel. (8 315) 55 112, +370 613 2434, el. p. nerijus.abromaitis@alytus.lt

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. __________________  d.

sprendimu Nr. __________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programa (toliau – Paveldotvarkos programa) reglamentuoja tvarką, pagal kurią iš savivaldybės biudžeto lėšų iš dalies kompensuojamos Alytaus miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbų išlaidos, nustato paraiškų teikimo ir nagrinėjimo tvarką bei vertinimo kriterijus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Tvarkybos darbai – savivaldybės kultūros paveldo objektų remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, tvarkomieji paveldosaugos darbai, šių darbų projektavimas, pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekami tvarkomieji statybos darbai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą statinio paprastojo remonto  sąvoką, kuriais pagerinama savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė (išskyrus apšiltinimą), šių darbų projektavimas.

2.2. Dekoratyviojo apšvietimo įrengimo darbai – išorinio (-ių) dekoratyviosios paskirties fasado (-ų) apšvietimo įrenginio (-ių) suprojektavimas ir sumontavimas, nepriskiriamas tvarkybai.

2.3. Savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai – vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektai, įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą  (toliau – registras) ir savivaldybės tarybos sprendimu paskelbti savivaldybės saugomais.

2.4. Kompensacija – piniginė išmoka kultūros paveldo objektų valdytojams už patirtas kultūros paveldo objektų tvarkybos ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbų išlaidas (išskyrus darbų projektavimo išlaidas).

2.5. Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar vietovės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso.

2.6. PTR – Paveldo tvarkybos reglamentas.

2.7. STR – Statybos techninis reglamentas.

2.8. Valdytojas – kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkas ar kitoks valdymo teisių turėtojas (taip, kaip nurodyta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme).

2.9. Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – procedūra, kuria tikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka paveldosaugos reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą.

 

II SKYRIUS

DALINIO KOMPENSAVIMO TIKSLAS IR PRIORITETAI

 

3. Paveldotvarkos programos paskirtis – skatinti Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrą, tvarkymą, apsaugą ir atgaivinimą, dalinai kompensuojant savivaldybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos ir (ar) dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimo darbus.

4. Dalinio kompensavimo prioritetai:

4.1. nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms iškilusi reali sunykimo grėsmė, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo darbai;

4.2. didesnę istorinę, architektūrinę, meninę vertę turintys objektai;

4.3. kultūrinio turizmo požiūriu patrauklių kultūros paveldo objektų tvarkomieji paveldosaugos darbai.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

5. Dalinis išlaidų kompensavimas skiriamas po atliktų darbų.

6. Valdytojas pateikia paraišką skirti dalinę išlaidų kompensaciją už patirtas paveldotvarkos programos darbų išlaidas (forma pateikiama 1 priede) ir Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos darbų duomenų aprašą (forma pateikiama 2 priede).

7. Paraiškos gali būti teikiamos nuolat, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos. Išlaidoms, patirtoms lapkričio ir gruodžio mėnesiais, paraiškos skirti lėšų teikiamos kitais metais.

                      8. Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

8.1. įgaliojimas (jeigu paraišką pateikia valdytojo įgaliotas asmuo);

8.2. kultūros paveldo objekto ir žemės sklypo valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;

8.3. visi juridinę galią turintys dokumentai, patvirtinantys patirtas ir apmokėtas išlaidas;

8.4. dokumentai, pagrindžiantys darbų dalinį finansavimą gautą iš kitų šaltinių (jeigu buvo gautas);

8.5. paveldo objekto  būklės fotofiksacija (prieš ir po atliktų darbų);

8.6. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos, išduotos vadovaujantis PTR 3.02.01:2014 – Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ (išskyrus atvejus, kai prašoma finansuoti tik dekoratyvinio apšvietimo įrengimą);

8.7. darbų priėmimo aktas (-ai) ar pažyma (-os), kur būtų nurodyta faktinė atliktų darbų vertė;

8.8. jei prašoma kompensuoti atliktus tvarkomuosius statybos darbus:

8.8.1. pateikiamas tvarkomųjų statybos darbų projektas su skaičiuojamąja kaina,  parengtas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir/arba pagal kitų tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadą;

8.8.2. pateikiama projekto ekspertizė, parengta pagal Statybos techninį reglamentą  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir/arba pagal kitų tik galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadą;

8.8.3. pateikiama specialioji paveldosaugos ekspertizė, parengta pagal PTR 3.03.01:2005 – Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisykles;

8.8.4. statybą leidžiantis dokumentas, išduotas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

8.8.5. darbų priėmimo aktas (-ai) ar pažyma (-os), kur būtų nurodyta faktinė atliktų darbų vertė;

8.9. jei prašoma kompensuoti atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus:

8.9.1. tvarkybos darbų projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal PTR 3.06.01:2014 – Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisykles ir PTR 4.01.26:2007 – Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas (arba PTR 4.01.01:2007 – Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvus); 

8.9.2. projekto ekspertizė, parengta pagal PTR 3.03.01:2005 – Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisykles;

8.9.3. leidimas įgyvendinti tvarkybos darbų projektą, išduotas PTR 3.04.01:2014 – Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklių nustatyta tvarka;

8.9.4. darbų priėmimo aktas (-ai) ar pažyma (-os), kur būtų nurodyta faktinė atliktų darbų vertė;

8.10. jei prašoma kompensuoti apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinus saugojimo darbus:

8.10.1. statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas, parengtas pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir statinio tyrimų ataskaita arba statinio ekspertizės aktas, parengti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 

8.10.2. apsaugos techninių priemonių įrengimo projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal PTR 3.06.01:2014 – Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisykles  ir PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas, taikant VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

8.10.3. specialioji paveldosaugos ekspertizė, parengta pagal PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisykles;

8.10.4. leidimas įgyvendinti šį projektą, išduotas vadovaujantis PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklėmis arba STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

8.10.5. darbų priėmimo aktas (-ai) ar pažyma (-os), kur būtų nurodyta faktinė atliktų darbų vertė;

                      8.11. jei prašoma kompensuoti taikomųjų tyrimų atlikimą:

          8.11.1. taikomųjų tyrimų projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisykles, PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvus, PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas, o archeologinių tyrimų atvejų – ir PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“;

          8.11.2. specialioji paveldosaugos ekspertizė, parengta pagal PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisykles;

8.11.3. leidimas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektą, išduotas vadovaujantis PTR 3.04.01:2014 – Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklėmis [4.5.] arba PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ [4.9.];

8.11.4. darbų priėmimo aktas (-ai) ar pažyma (-os), kur būtų nurodyta faktinė atliktų darbų vertė;

                      8.12. jei prašoma kompensuoti dekoratyviojo apšvietimo įrengimą:

8.12.1. pateikiamas mažos apimties projektas, kuriame būtų numatytas darbų pobūdis, apimtys (aprašymas, schemos, brėžiniai);

8.12.2. dekoratyviojo apšvietimo įrengimo sąmata, parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, pasirašyta teisės aktų tvarka atestuoto specialisto;

8.12.3. darbų priėmimo aktas (-ai) ar pažyma (-os), kur būtų nurodyta faktinė atliktų darbų vertė.

9. Dokumentai derinti pateikiami vieno langelio principu. Pateiktų dokumentų ir keliamų reikalavimų atitikimą tikrina administracijos atsakingas specialistas pagal savo kompetenciją (priklausomai nuo projekto ir atliktų darbų rūšies).

10. Jeigu valdytojas pateikia netinkamai įformintus ar ne visus nurodytus dokumentus arba pateikia klaidingus duomenis, atsakingas specialistas apie tai per 5 darbo dienas raštu praneša valdytojui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems dokumentams pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus dokumentų ar nepateikus papildomų dokumentų, paraiška nenagrinėjamas ir apie tai raštu informuojamas valdytojas.

11. Pasikeitus anksčiau pateiktose paraiškose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytiems duomenims, valdytojai privalo nedelsdami per 5 darbo dienas informuoti dokumentus tikrinantį specialistą ir pateikti pasikeitusių dokumentų originalus.

12. Pateiktas paraiškas skirti dalinį išlaidų kompensavimą pagal šio aprašo 4 punkte nurodytus prioritetus vertina administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos darbų dalinio išlaidų kompensavimo atrankos komisija (toliau – komisija), sudaryta iš 3 savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, 2 Alytaus meno tarybos deleguotų asmenų, 1 savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguoto nario ir 1 savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario. Komisija iš savo narių išrenka pirmininką ir sekretorių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją.

13. Tinkamomis kompensuoti pripažįstamos tik detaliai pagrįstos, su projekte numatytų veiklos rūšių vykdymu susijusios išlaidos.

14. Paraiška netenkinama, jei nustatoma, kad:

14.1. valdytojas nurodė klaidingus arba nepakankamus duomenis ir per nustatytą laiką jų nepatikslino;

14.2. valdytojas neatitinka keliamų reikalavimų – valdytojo valdomas objektas nėra paskelbtas savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu ar neatitinka nustatytų kriterijų;

14.3. komisija neigiamai įvertina valdytojo pateiktą paraišką.

15. Komisijos nutarimai įforminami posėdžių protokolais, juos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisija vertina paraiškas šiais vertinimo kriterijais:

15.1. prioritetų atitikimas – 0–3 balai;

15.2. sprendžiamų  problemų aktualumas – 0–3 balai;

15.3. viešumas ir prieinamumas visuomenei – 0–3 balai;

15.4. reikalingų lėšų pagrindimas – 0–3 balai;

15.5. kiti finansavimo šaltiniai – 0–3 balai.

16. Dalinis išlaidų kompensavimas skiriamas, jeigu surinkta vertinimo balų suma yra didesnė arba lygi 8 balams.

17. Komisija pildo paveldotvarkos programos darbų dalinio išlaidų kompensavimo paraiškų vertinimo anketas (forma pateikiama 3 priede). Kiekvienas komisijos narys kiekvieną paraišką vertina atskirai. Komisijos sekretorius parengia bendrą projektų vertinimo suvestinę.

18. Komisija, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas, įvertinusi su paraiškomis pridedamus dokumentus, atsižvelgdama į vykdytų darbų rūšį, jų sąmatinę vertę, einamųjų metų biudžeto asignavimus programai finansuoti ir programoje numatytus limitus, siūlo konkretų kompensavimo dydį atliktiems darbams padengti.

19. Komisijos sekretorius, atsižvelgdamas į komisijos protokolo išvadą ir siūlymą, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl dalinio išlaidų kompensavimo skyrimo.

20. Per 30 kalendorinių  dienų nuo administracijos direktoriaus įsakymo su valdytojais, kuriems skirtas dalinis išlaidų kompensavimas, pasirašomos apsaugos sutartys, kuriose numatomas  atsiskaitymo su valdytojais terminas ir tvarka, paveldosaugos reikalavimai, konkretaus kultūros paveldo objekto lankymo bei apžiūros sąlygos, valdytojų įsipareigojimai savivaldybei ir bendruomenei. Apsaugos sutartimi gali būti numatomos ir papildomos saugojimo priemonės. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartys sudaromos vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-627 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

21. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl dalinio išlaidų kompensavimo skyrimo skelbiamas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt. Valdytoją, kurio paraiška nebuvo patenkinta, per 10 darbo dienų nuo direktoriaus įsakymo patvirtinimo dienos administracijos atsakingas specialistas pagal savo kompetenciją (priklausomai nuo projekto ir atliktų darbų rūšies)  informuoja raštu, nurodydamas paraiškos atmetimo motyvus.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

22. Dalinis išlaidų finansavimas skiriamas iš savivaldybės Kultūros programos priemonės (24.02.01.01.), skirtos prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus lėšų.

23. Nustatant finansavimo dydį, programos lėšos paskirstomos taip:

23.1. Iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 4 000 Eur sąmatinės vertės iš  programos lėšų  gali būti skiriama savivaldybės nuosavybės teise valdomų savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kurių valdymas perduotas kitiems subjektams tvarkybos darbams ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbams;

23.2. iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur sąmatinės vertės lėšų gali būti skiriama privačios nuosavybės teise priklausančių savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbams.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 

24. Lėšos objektų (pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą dalinio išlaidų kompensavimo skyrimo paskirstą) valdytojams pervedamos apsaugos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Paveldotvarkos programa gali būti keičiama, papildoma ar pripažįstama netekusia  galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

paveldotvarkos programos

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

______________________________________________________________________________

(Objekto valdytojo – fizinio asmens vardas ir pavardė,

______________________________________________________________________________

 gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys)

______________________________________________________________________________

(Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas,

______________________________________________________________________________

buveinės adresas, kontaktiniai duomenys)

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA

 

______________ Nr. ________

(Data)

 

Pagrindinės žinios apie savivaldybės saugomą kultūros paveldo objektą (-us) ar vertybę (-es), kuriai (-ioms) yra nustatytos vertingosios savybės:

 

1. Pavadinimas (-ai):

 

2. Adresas (-ai):

 

3. Unikalus (-ūs) žemės sklypo (-ų) Nr. ___   

4. Unikalus (-ūs) statinio (-ių) Nr. ___

5. Unikalus Nr. Kultūros vertybių registre __

6. Darbai (įvardyti darbų rūšį) ir suma, kurią prašoma kompensuoti iš priemonei skirtų savivaldybės biudžeto lėšų:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA: (privalu pridėti atliktų darbų priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyta faktinė atliktų darbų vertė, išlaidas patvirtinančius dokumentus ir kitus apraše reikalaujamus pateikti dokumentus)

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas*)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

*Juridinio asmens atveju


Alytaus miesto savivaldybės

paveldotvarkos programos

2 priedas

 

(Paveldotvarkos programos darbų duomenų aprašo forma)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(Objekto valdytojo – fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(Jjuridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS darbų duomenų ___________ m. aprašAS

_________________

(Data)

Alytus

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas, adresas

Objekto valdytojas

Atliktų darbų, pavadinimas

Darbų kaina (tūkst. Eur) _____ m.

Valdytojo skiriamos lėšos (tūkst. Eur)

Iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Eur)

Valdytojo ir kitų finansavimo šaltinių lėšos (tūkst. Eur) (6 ir 7 p. suma)

Reikalingos savivaldybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur) (5 ir 8 p. skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas*)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

*Juridinio asmens atveju


Alytaus miesto savivaldybės

paveldotvarkos programos 

3 priedas   

 

(Paveldotvarkos programos darbų dalinio išlaidų kompensavimo paraiškos vertinimo anketos forma)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS DARBŲ DALINIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

_____________________________

(Data)

Alytus

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Balų intervalai (žodinė ir skaitinė reikšmės)

Skirtų balų skaičius

1.

Prioritetų atitikimas:

- iš esmės atitinka prioritetus;

- iš dalies atitinka prioritetus;

- neatitinka.

3

 

3

1–2

0

 

2.

Sprendžiamų kultūros paveldo problemų aktualumas:

- aiškiai įvardytos, aktualios ir turi poveikį;

- aktualumas ir naudingumas abejotinas;

- neaktualios.

3

 

3

1–2

0

 

3.

Viešumas ir prieinamumas visuomenei:

- labai aktualu;

- iš dalies aktualu;

- neaktualu.

3

 

3

1–2

0

 

4.

Reikalingų lėšų pagrindimas:

- lėšos yra aiškios, detalios, pagrįstos, realios;

- iš dalies suplanuotos (neaiškus lėšų suplanavimas)

- pateikti ne visi lėšas pagrindžiantys dokumentai.

3

 

3

1–2

0

 

5.

Kiti finansavimo šaltiniai:

- buvo skirta daugiau kaip 30 procentų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų;

-  buvo skirta iki 30 procentų reikalingų lėšų;

- kitų finansavimo šaltinių nebuvo

3

 

3

 

1–2

0

 

Bendra balų suma

15

0–15

 

Komisijos nario išvada

(projektą finansuoti / nefinansuoti)

 

 

Projekto įvertinimas __________ balai (-ų)

 

Komisijos narys (-ė)                                 ____________                          _____________________

                                                                      (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)

 

 

Į pradžią