Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-190 2019-05-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS

                                                                                                                              Projektas

2019-05-10 Nr. TŽ-190

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL PRITARIMO LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS

 

 

 

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektams:

1.1. Socialinių iniciatyvų Lietuvoje ir Baltarusijoje stiprinimas, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

1.2. Aprūpinimo vandeniu užtikrinimas ekstremalių situacijų metu ir aplinkos būklės gerinimas Alytaus ir Gardino regionuose.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 10 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. suplanuotas apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-10

Alytus

 

                      Alytaus miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigos, kaip pagrindinės paramos gavėjos arba kaip paramos gavėjos, ne vėliau kaip iki 2019-05-30 ketina pateikti įgyvendinančiai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. ES finansavimo dalis kiekvienam projektui turi sudaryti 90 proc. viso projekto biudžeto, o 10 proc. bendrojo finansavimo lėšų turi skirti projekto partneriai.

 

Informacija apie projektą pagal programos teminį tikslą:

1. SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS IR KOVA SU SKURDU:

1.1. SOCIALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS:

1.1.1. Projekto pavadinimas – Socialinių iniciatyvų Lietuvoje ir Baltarusijoje stiprinimas, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius (Enhancing the social initiatives in Lithuania and Belarus  through development of life skills of children crossborder).

Pagrindinė paramos gavėja – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.

Paramos gavėja – Gardino miesto 2-oji valstybinė gimnazija.

Projekto veiklos rūšys: Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos teritorijos sutvarkymo darbai (sklypo tarp senojo gimnazijos pastato ir Birutės g. aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, nuotekų surinkimas, istorinio kiemelio aptvėrimas, betoninio pamato  įrengimas ir gimnazijos teritorijos prie paminklo mokytojui K. Klimavičiui sutvarkymas); Gardino miesto 2-osios valstybinės gimnazijos teritorijų rekonstrukcija (švietimo edukacinių erdvių kūrimas), bendros programos, skirtos vaikų socialiniams įgūdžiams ir  gebėjimams plėtoti, kūrimas, lyderių mokyklos, savanorių duomenų bazės sukūrimas, seminarų, idėjų mugių organizavimas, siekiant tobulinti vaikų socialinius įgūdžius.

Projekto vertė – apie 900 000 Eur.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai tenkanti dalis – apie 500 000 Eur.

Reikalingas bendrasis finansavimas – 10 proc. (apie 50 000 Eur), reikalingos lėšos apyvartai – 250 000 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

 

                      Informacija apie projektą pagal programos teminį tikslą:

2. GERO VALDYMO VIETOS SAVIVALDOS IR REGIONŲ LYGMENIU STIPRINIMAS:

2.1. VIETOS IR REGIONINIŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SPRENDŽIANT BENDRUS IŠŠŪKIUS:

2.1.1. Projekto pavadinimas – Aprūpinimo vandeniu užtikrinimas ekstremalių situacijų metu ir aplinkos būklės gerinimas Alytaus ir Gardino regionuose (Ensuring supply of water in extreme situations and improvement of the environment's condition in Alytus and Grodno regions).

Pagrindinė paramos gavėja (pareiškėjas) – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Paramos gavėjai (projekto partneriai) – UAB „Dzūkijos vandenys“, Gardino miesto vandentvarkos įmonė GUKPP „Grodnovodokanal“, Gardino miesto vykdomasis komitetas.

Projekto veiklos rūšys: bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų, įmonių ir organizacijų sprendžiant problemas dėl gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu stichinių nelaimių ar ekstremalių situacijų metu ir įvykus avarijoms vandentiekio tinkle; gyventojų naudojamo geriamojo vandens kokybės kontrolės organizavimas, siekiant užtikrinti, kad gyventojai naudotų saugų vandenį ne tik centralizuotai tiekiamoje sistemoje, bet ir apsirūpindami juo individualiai (iš šulinių ar vietinių gręžinių); išleidžiamų nuotekų operatyvus kontrolės organizavimas ir metodinių priemonių sukūrimas, siekiant sukurti efektyvią taršos nustatymo ir kontrolės sistemą. Šiems tikslams pasiekti be metodinių priemonių numatoma įsigyti ir reikalingas fizines priemones (mobilias vandenvežes bei mobilias laboratorijas), skirtas aprūpinti regiono gyventojus geriamuoju vandeniu stichinių nelaimių, ekstremalių situacijų ar avarijų metu, operatyviai ir vietoje atlikti geriamojo vandens ir nuotekų tyrimus, taip pat vandens telkinių tyrimus.

Planuojama projekto vertė – 670 000 Eur.

Alytaus miesto savivaldybės administracijai tenkanti dalis sudarytų 16 000 Eur, projekto partneriams tenkanti dalis: UAB „Dzūkijos vandenys“ – 338 000 Eur, Gardino miesto vandentvarkos įmonei GUKPP „Grodnovodokanal“ – 316 000 Eur.

Reikalingas bendrasis finansavimas – 10 proc. (67 000 Eur.),  iš to skaičiaus Alytaus miesto savivaldybės administracijai – 1 600 Eur, UAB „Dzūkijos vandenys“ – 33 800 Eur, Gardino miesto vandentvarkos įmonei GUKPP „Grodnovodokanal“ – 31 600 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė 15 mėn.

 

 

 

 

Vedėja                                                                                                      Neringa Rinkevičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. specialistė                                                                                    Ramunė Vyšniauskaitė

 

Tel. (8 315) 55 193, +370 698 71749, el. p. ramune.vysniauskaite@alytus.lt

Į pradžią