Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-189 2019-05-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI

                                                                                                                              Projektas

2019-05-10 Nr. TŽ-189

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI

 

2019-05-23 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus poliklinikos 2019-05-03 raštą Nr. SD-844 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų VšĮ Alytaus poliklinikai, juridinio asmens kodas 19272218, pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtąnegyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, (Nekilnojamo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2363 pastatas – garažas, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2073, naudojimo paskirtis – garažų, pastato, pažymėto plane 7G1p, patalpa, pažymėta plane 1-34 (58,60 kv. m), pastato inventorinis Nr. AAVA01201465, VšĮ Alytaus poliklinikos įstatuose numatytai veiklai vykdyti – laikyti įstaigos įsigytus ir veikloje naudojamus automobilius.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

                 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-10

Alytus

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais ir atsižvelgiant į VšĮ Alytaus poliklinikos 2019-05-03 raštą Nr. SD-844 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“.

                      Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti VšĮ Alytaus poliklinikai 10 metų pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą –  58,60 kv. m ploto garažą Ligoninės g. 12, Alytuje.

2019-05-03 gautas įstaigos raštas, kuriuo ji prašo garažo patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje. Šiuo metu naudojamos garažo patalpos tapo ankštos, nėra galimybės tinkamai laikyti įsigytus ir veikloje naudojamus du automobilius.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią