Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-182 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ARTOJŲ G. 10B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-182

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ARTOJŲ G. 10B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu, Žemės sklypų pirkimo neskelbiamų derybų būdu aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. DV-1001 „Dėl Žemės sklypų pirkimo neskelbiamų derybų būdu aprašo tvirtinimo“, 17 punktu, atsižvelgdama į Žemės sklypų, esančių Alytaus pramonės parke, pirkimo savivaldybės nuosavybėn komisijos 2019-05-03 posėdžio protokolą Nr. KPPt-175, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn kitos paskirties pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 0,2771 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį adresu Artojų g. 10B, Alytuje, už 27 710 Eur.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti žemės sklypo pirkimo sutartį ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su turtu, nurodytu sprendimo 1 punkte.

3. Nustatyti, kad pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir kitų dokumentų iki sutarties sudarymo išlaidas apmoka pardavėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ARTOJŲ G. 10B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 (toliau – aprašas), kuris pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841  patvirtintą Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašą. Vadovaujantis aprašo 67 punktu, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Žemės sklypų, esančių Alytaus pramonės parke, pirkimo savivaldybės nuosavybėn komisijos sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti žemės sklypą savivaldybės nuosavybėn projektą.

Šio sprendimo tikslas pritarti 0,2771 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu Artojų g. 10B, Alytuje, įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą (27 710 Eur), pagal galiojančius teisės aktus viršijančią ne daugiau kaip dešimties procentų nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Tarybai priėmus sprendimą, minėto dalies žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoris bus sudaromas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (nustatyta 25 800 tūkst. Eur rinkos vertė).

Lėšos sklypams pirkti Alytaus pramonės parke yra numatytos 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonėje gerinti investicinę aplinką.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Andrė Zenevičienė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-182 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ARTOJŲ G. 10B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN-PRIEDAS-SKLYPO PLANAS
Į pradžią