Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-181 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-181

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PRIEMONĖS PROJEKTAMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-1041 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Pasitikėjimo kabineto Alytuje projektui.

2. Numatyti sprendimo 1 punkte nurodytam projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

4. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projekte.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PRIEMONĖS PROJEKTAMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kaip pagrindinė projekto paramos gavėja, pateikė įgyvendinančiai institucijai – Europos socialinio fondo agentūrai paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Vienas iš būtinų dokumentų prie paraiškos yra savivaldybės tarybos sprendimas dėl apsisprendimo įgyvendinti projektą.

Informacija apie projektą:

8 prioritetinė kryptis – socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu, 08.4.2-ESFA-V-621 priemonė – Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

Projekto pavadinimas – Pasitikėjimo kabinetas Alytuje.

Pagrindinė projekto paramos gavėja – Alytaus miesto savivaldybės administracija. Projektas įgyvendinamas su partneriu – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriumi.

Projekto tikslas – pagerinti prieigą prie žemo slenksčio kabineto (toliau – ŽSK) teikiamų paslaugų švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Alytuje ir sumažinti ŽIV bei hepatitų infekcijų plitimą, padedant kuo greičiau integruotis į gydymo sistemą bei skatinti veiklą, kuri mažina priklausomų nuo narkotikų asmenų stigmą, sudaryti visiems miesto gyventojams sąlygas sužinoti savo statusą dėl ŽIV ir kt. infekcijų.

Projekto veikla – Pasitikėjimo kabinete Alytuje teiksime adatų ir švirkštų keitimo bei prezervatyvų dalijimo paslaugas. Kiekvieną darbo dieną 8 val. per dieną slaugytojos padėjėja išduos priemones ir jas surinks. Testavimas greitaisiais ŽIV ir HBC testais. Konsultavimo, informavimo paslauga Pasitikėjimo kabineto lankytojams, akcijų dalyviams. Užsikrėtusiųjų ŽIV ir HBC registravimas, palydėjimas, transporto organizavimas, vykstant į su šių ligų gydymu susijusias ir kitas įstaigas. Humanitarinės paramos teikimas ŠNV užsikrėtusiems ŽIV, HBC ir jų šeimos nariams. Paskaitų organizavimas, dalyvavimas mokymuose, diskusijose, akcijose, radijo laidose, informacinių straipsnių šia tematika pateikimas visuomenei.

Projektas 100 proc. finansuojamas iš Europos sąjungos fondo.

Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019–2021 metai.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija pakviesta būti viena iš 15 savivaldybių partnerių įgyvendinant Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projektą Lietuvoje.

Informacija apie projektą:

8 prioritetinė kryptis – socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu, 08.4.2-ESFA-V-621 priemonė – Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

Projekto pavadinimas – Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemą, numatant sveikatos priežiūros įstaigų glaudų bendradarbiavimą su vaikų teisių apsaugos srityje dirbančiomis institucijomis, seniūnijomis, socialinės paramos ir teisėsaugos įstaigomis ir  NVO. Stiprinti sveikatos priežiūros ir kitų susijusių įstaigų darbuotojų priklausomybės ligų gydymo gebėjimus.

Savivaldybėse, kuriose bus įgyvendinama integruota sistema, bus paskirtas integruotos sistemos diegimo koordinatorius. Tokiu būdu psichikos sveikatos priežiūros specialistų paslaugos taps daugiau orientuotos į socialinės rizikos šeimas, bus stiprinami gydytojų psichiatrų, slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų ir kitų savivaldybėse dirbančių specialistų gebėjimai teikti kokybiškas paslaugas ir bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

Integruotos sistemos diegimo koordinatoriai savivaldybėse parengs tvarkos aprašus, apibrėžiančius vaiko teisių apsaugos įstaigų, psichikos sveikatos centrų, teritorinių probacijos tarnybų ir kitų savivaldybėse esančių įstaigų, teikiančių integruotas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas rizikos šeimoms, kuriose tėvai vartoja alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas, bendradarbiavimą. Integruotos sistemos diegimo koordinatorius bus atsakingas už integruotos sistemos tvarkos aprašų parengimą, bendradarbiavimo monitoringą, sudėtingų atvejų vadybą savo savivaldybėje, bendradarbiavimą su RPLC dėl gydymo, užtikrins tęstinio gydymo priežiūrą. Integruotos sistemos koordinatorius savo savivaldybėse įdarbins projekto partneriai.

Pagrindinis projekto paramos gavėjas – Respublikinis priklausomybės ligų centras, Alytaus miesto savivaldybė viena iš 15 partnerių.

Prašoma skirti lėšų – 974 120, 04 Eur.

Nuosavos Respublikinio priklausomybės ligų centro lėšos – 23 859,60 Eur.

Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019–2021 metai.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Irma Maskeliūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 145, +370 612 46005, el. p. irma.maskeliuniene@alytus.lt

Į pradžią