Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-187 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO SUJUNGTI ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS NAUJOJOJE G. 136D IR VERSLO G. 10, ALYTAUS PRAMONĖS PARKE

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-187

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO SUJUNGTI ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS NAUJOJOJE G. 136D IR VERSLO G. 10, ALYTAUS PRAMONĖS PARKE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, 48 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 12 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ 2015-03-02 ir 2017 12-05 investicijų sutartis Nr. SRN-3 ir Nr. SR-1795, UAB „GLASS LT“ 2019-04-11 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti sujungti kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo teritorijų, 2,2266 ha ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:1210), esantį Naujojoje g. 136D, ir 1,1272 ha ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:132), esantį Verslo g. 10, į vieną sklypą, savivaldybės valdomą patikėjimo teise Alytaus pramonės parke.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO SUJUNGTI ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS NAUJOJOJE G. 136D IR VERSLO G. 10, ALYTAUS PRAMONĖS PARKE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos sutikimas sujungti žemės sklypus Verslo g. 10 (1101/0001:0132) ir Naujojoje g. 136D (1101/0001:1210), esančius Alytaus pramonės parke, Alytaus miesto savivaldybės valdomus patikėjimo teise, kuriuos nuomoja UAB „GLASS LT“, atsižvelgus į 2019-04-11 UAB „GLASS LT“ prašymą Nr. 1773. Pažymime, kad UAB „GLASS LT“ įvykdė visus 2015-03-02 investicijų sutarties NR. SRN-3(57.5.) įsipareigojimus ir jau investavo daugiau kaip 9 mln. eurų bei sukūrė 32 naujas darbo vietas.

Atkreipiame dėmesį, kad UAB „GLASS LT“ pertvarkius žemės sklypus, esančius Verslo g. 10 ir Naujojoje g. 136D, formavimo ir pertvarkymo projektu ir juos įregistravus Nekilnojamojo turto registre planuojama tikslinti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ 2017-12-05 ir 2015-03-02 investicijų sutartį Nr. SR-1795 (3.9.) ir Nr. SRN-3 (57.5.), 2015-04-16 ir 2018-03-01 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 2SŽN-36 ir Nr. 2SŽN-65-(14.2.55.).

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-187 - DĖL SUTIKIMO SUJUNGTI ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS NAUJOJOJE G. 136D IR VERSLO G. 10, ALYTAUS PRAMONĖS PARKE-PRIEDAS
Į pradžią