Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-186 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-186

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 17 dalimi, atsižvelgdama į savivaldybės mero 2019-05-08  siūlymą Nr. GD-8575 (6.17.), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą iš 8 pareigybių.

2. Patvirtinti  Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą (pridedama).  

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimą Nr. T-44 „Dėl Savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 27 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ______________ d.

sprendimu Nr. ____

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

1.

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovas

1

2.

Vyriausiasis specialistas

4

3.

Sekretorius-referentas

1

4.

Mero patarėjas

2

 

 

 

 

_____________________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punktu, 19 straipsnio 17 dalimi, kuriuose nustatyta, kad savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat savivaldybės tarybos sprendimu projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl savivaldybės tarybos sprendimu projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Sprendimą dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo bei Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo priima savivaldybės taryba mero siūlymu.

                      2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo“ sudarytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriatas ir nustatytas sekretoriato etatų skaičius – 7 (valstybės karjeros tarnautojai, 2 iš jų – mero patarėjai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai).

                      Nuo 2019 m. pradžios įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymui, jo 3 straipsnio 11 punktas numato, kad įstaigoje sudaryta valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija įvertina valstybės tarnautojų pareigybių atitiktį apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai. Įstatymo 12 straipsnis numato, kad naikinat Valstybės tarnybos įstatyme apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos neatitinkančią valstybės tarnautojo pareigybę, su asmeniu, ėjusiu šias pareigas, su jo sutikimu sudaroma darbo sutartis dėl darbo toje pačioje institucijoje, jeigu vietoj naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės steigiama darbuotojo pareigybė, kuriai priskiriamos analogiškos kaip naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės funkcijos.

                      Šiuo metu valstybės tarnautojas, kurio pareigybė neatitinka VTĮ apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos, yra vaiko auginimo atostogose, todėl jo pareigybė negali būti pakeista į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma įsteigti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, nustatant jam funkcijas, kurios nėra priskirtos valstybės tarnautojo pareigybei.

Svarstant klausimą komitetuose, buvo pateiktas siūlymas įsteigti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį – sekretoriaus referento – pareigybę ir sudaryti su darbuotoju terminuotą 2 metų sutartį.

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią