Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-185 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-185

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

2019-05-23 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.5, 14.1 ir 16.2 papunkčiais ir atsižvelgdama į motyvuotą asociacijos Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriaus 2019-03-29 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2019-05-07 pateiktą išvadą Nr. VD-1372(6.39) dėl asociacijos veiklos reikalingumo visuomenei, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 118,89 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje (registro Nr. 44/1132877, kadastro duomenų byloje Nr. 11/1469 unikalus Nr. 1196-9003-0014, pastatas pažymėtas 1C2p, 1 aukštas, patalpos pažymėtos plane II-14 – II-19), pastato inventorinis Nr. 1000010, socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste – teikti fizinę, materialinę ir kitokią švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriui suteikti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 118,89 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje.

2019-03-29 gautas motyvuotas asociacijos Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriaus prašymas dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius yra pasiruošęs pradėti socialinę veiklą Alytaus mieste. Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius yra savanoriška, savarankiška labdaros visuomeninė organizacija, jungianti savo gretose Lietuvos Respublikos piliečius ir juridinius asmenis, nepriklausomai nuo jų profesijos, partiškumo ar religinių įsitikinimų. Bendrija įkurta 1992 metais. Alytuje veiklą pradėjo 2019 m. vasario 1 d. Pagrindinė bendrijos misija – bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, politinėmis partijomis, remiančiomis samariečių veiklą, tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis Vokietijoje, labdaros ir paramos fondais, kitomis institucijomis, turinčiomis tokius pačius tikslus ir siekius, teikti fizinę, materialinę ir kitokią švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms. Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus per artimiausius metus bendrija sieks įgyvendinti šiuos uždavinius:

                      pirmosios ir medicininės pagalbos teikimas nukentėjusiesiems, mokymas teikti pirmąją pagalbą;

                      darbas su jaunimu, jaunimo užimtumo, savanorystės, visuomenei naudingos veiklos ugdymas;

                      visų rūpybos sričių bendradarbiavimas su kitomis draugijomis ir globa tų žmonių, kuriems ji būtina;

                      ligonių, slaugos namų, senelių prieglaudų ir jų bendraturčių, spec. vaikų darželių, pensionatų ir t. t. globa ir šelpimas;

                      parama neįgaliųjų integracijai;

                      fondų steigimas;

                      darbo vietų steigimas pagal Europos samariečių sąjungos nuostatas, atitinkančius Bendrijos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus;

                      mokamų paslaugų teikimas;

                      teikti socialines paslaugas socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms;

                      teikti fizinę, materialią ir švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms;

                      bendradarbiauti su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, politinėmis partijomis, remiančiomis samariečių veiklą, tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, labdaros ir paramos fondais, kitomis institucijomis, turinčiomis tokius pačius tikslus ir siekius.

Bendrija yra paramos gavėja ir turi paramos davėjų tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje. Taip pat yra numačiusi partnerius,  kurių pagalba plėtos pirmiau nurodytą socialinę veiklą.

Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriaus veiklai vykdyti yra reikalingos patalpos, todėl prašo skirti laisvas patalpas, esančias adresu Vilties g. 28A, Alytuje (buvusiose „Eglės“ lopšelio-darželio patalpose), pirmame aukšte.

Patalpose planuojama sandėliuoti iš „Maisto banko“, „Norfos“ parduotuvių tinklo gautus maisto produktus, inventorių, reikalingą neįgaliesiems ir ligoniams: vežimėlius, vaikštynes, specialiąsias lovas, labdarą, taip pat planuojama įrengti senyvo amžiaus žmonių laisvalaikio centrą, vaikų ir jų šeimų laisvalaikio centrą.

Parengto sprendimo projekto tikslas – suteikti asociacijai 118,89 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje, kurios šiuo metu yra laisvos ir nenaudojamos.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 2019-05-07 pateikė išvadą Nr. VD-1372(6.39) dėl asociacijos veiklos reikalingumo visuomenei ir pritaria Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriaus prašymui. Naujai Alytaus mieste veikianti bendrija bus socialiai atsakinga ir pasididės prie miesto gyventojų socialinės atskirties mažinimo. Tikimasi, kad parama maisto produktais, inventoriumi, skirtu negalią turintiems asmenims, prisidės prie papildomos paramos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, teikimo.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-185 - DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS-PRIEDAS-PLANAS
Į pradžią