Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-180 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-180

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL PRITARIMO ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO

 

2019 m.  Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimą Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus  mieste projektui“ – papildyti jį 5 punktu:

„5. Numatyti sprendimo 1 punkte nurodytam projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL PRITARIMO ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

 

 Alytaus miesto savivaldybės administracija, kaip pagrindinė Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus  mieste projekto paramos gavėja, 2019-04-04 pateikė įgyvendinančiajai institucijai – Centrinei projektų valdymo agentūrai – paraišką projekto finansavimui gauti pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projekto paraiškos vertinimo metu iš Centrinės projektų valdymo agentūros buvo gauta pastaba dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“, kuriame nebuvo numatyta netinkamų projekto išlaidų ir tinkamų projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas, kaip reikalaujama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 46.12 punkte. Todėl inicijuotas pirmiau įvardyto sprendimo pakeitimas.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                     Ramunė Petuškaitė

 

Tel. (8 315) 55 121, el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt

Į pradžią