Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-174 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-174

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

 

2019-05-23 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Alytaus mieste – 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei nekilnojamasis turtas neįtrauktas į Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 2  punkte.

2. Nustatyti padidintą, 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nekilnojamajam turtui, kuris yra neprižiūrimas ir apleistas ir/ar faktiškai naudojamas, kurio statybos užbaigimas nesiekia 100 proc. pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei savivaldybės nustatyta tvarka įtrauktas į Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

 

Parengto sprendimo projekto tikslas – nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Alytaus mieste.

Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nuo 2013 m. sausio 1 d. gali būti nustatytas mokesčio tarifas nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.  Iki einamųjų metų birželio 1 d. savivaldybės taryba turi nustatyti konkretų mokesčio tarifą arba kelis konkrečius ateinančių metų mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį, teisinę formą ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

Sprendimo projekte 2020 m. siūloma nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Faktiškai naudojamam nekilnojamam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., ir apleistam ar neprižiūrėtam nekilnojamajam turtui, esančiam pramoninėse, komercinėse, visuomeninėse ir gyvenamosiose teritorijose, pagal miesto bendrąjį planą siūloma taikyti maksimalų 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokesčio tarifą.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Andrė Zenevičienė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Į pradžią