Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-171 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-3 PRIEDAS-JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ____________________ d.

sprendimu Nr. _______

 

PRITARTA

Gimnazijos tarybos

2019 m. sausio 17 d. posėdyje

(protokolo Nr. N-2)

 

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus Jotvingių gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus Jotvingių gimnazijos (toliau – gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Alytaus Jotvingių gimnazija, trumpasis pavadinimas – Jotvingių gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191056586.

3. Alytaus 9-oji vidurinė mokykla įsteigta 1980 m. rugsėjo 1 d., 1996 m. mokyklai suteiktas Jotvingių vardas. Alytaus miesto 3 šaukimo tarybos 2000 m. sausio 20 d. 27 posėdžio sprendimu suteiktas gimnazijos statusas.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė, kodas 111102979, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose.

8. Gimnazijos buveinė – Topolių g. 20, LT-63319 Alytus.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

11. Mokyklos tipas – gimnazija.

12. Gimnazijos kitos paskirtys – specialiųjų mokymosi poreikių turinčių mokinių integravimas.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymo forma – grupinė (mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis) ir pavienė (mokymo proceso organizavimo būdai – savarankiškas, nuotolinis).

15. Gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas.

16. Mokiniams išduodami pažymėjimai ir brandos atestatai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.

17. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turinti antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką – vėliavą, herbą ir himną, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. Veiklos laikotarpis neribotas.

 

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

19. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.4. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;

19.2.5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

19.2.7. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90, bei medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas 86.23;

20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

21. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetenciją, būtiną tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

22. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

22.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

22.3. teikti mokiniams reikiamą informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą;

22.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

23. Vykdydama jai pavestus uždavinius gimnazija atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenių reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. rengia pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

23.3. vykdo pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas (taip pat ir mokiniams, kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas gimnazijoje), mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

23.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.5. išduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.7. teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

23.11. užtikrina higienos normų, kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

23.13. organizuoja mokinių maitinimą gimnazijoje;

23.14. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą, joje vykdomas formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas ir kt. gimnazijos interneto svetainėje;

23.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgdama į mokinių siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarydama jiems galimybes planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus;

24.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, atitinkančius gimnazijos tikslus ir uždavinius;

24.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.4. priartinti mokymo turinį prie gyvenimo poreikių, stiprinti bendrųjų gebėjimų ir kompetencijos ugdymą, dalykų žinių ir metodų integravimą;

24.5. gimnazijoje sudaryti sąlygas mokiniams plėtoti savo gabumus;

24.6. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

24.7. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.8. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus socialinei, pilietinei ir kultūrinei veiklai užtikrinti;

24.9. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje teisės aktų nustatyta tvarka;

24.10. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24.12. vykdyti neformaliojo švietimo programas mokiniams, kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas gimnazijoje

25. Gimnazija privalo užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams (ugdymo)si aplinką;

25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.5. geros kokybės švietimą.

 

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

26.3. iki ugdymo proceso pradžios direktoriaus patvirtintą gimnazijos ugdymo planą, kurio projektas turi būti suderintas su Gimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

27. Gimnazijai vadovauja direktorius.

28. Gimnazijos direktorius pareigoms skiriamas konkurso būdu.

29. Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais:

29.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

29.2. tvirtina, keičia ir papildo gimnazijos nuostatus;

29.3. priima sprendimus dėl:

29.3.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

29.3.2. gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.

29.4. sprendžia kitus teisės aktuose ir gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

30. Alytaus miesto savivaldybės meras vadovaudamasis teisės aktais:

30.1. pasirašo darbo sutartį su gimnazijos direktoriumi;

30.2. tvirtina gimnazijos direktoriaus darbo grafiką;

30.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

31. Kvalifikacinius reikalavimus gimnazijos direktoriui nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimai.

32. Gimnazijos direktorius:

32.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

32.2. savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

32.3. vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

32.4. tvirtina gimnazijos vidaus struktūrą, gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.5. nustato gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui (skyriaus vedėjo), gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

32.6. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo gimnazijos darbuotojus, skatina juos;

32.7. priima mokinius į gimnaziją ir išbraukia iš sąrašų vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

32.9. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

32.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

32.11. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

32.12. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

32.13. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

32.14. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, Metodinę tarybą, darbo ir mokytojų metodines grupes;

32.15. sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti;

32.16. organizuoja gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.17. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

32.18. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

32.19. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.20. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;

32.21. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;

32.22. savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes);

32.23. sudaro sąlygas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą;

32.24. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, pavaduotojui ūkiui arba kitiems darbuotojams;

32.25. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

33. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi gimnazijoje, už demokratinį gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

34. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų pasitarimus.

35. Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir gimnazijos pažangos.

36. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas.

37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

 

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

38. Gimnazijos taryba (toliau – taryba) – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauja teisėtiems gimnazijos interesams.

39. Gimnazijos nuostatus aprobuoja Gimnazijos taryba ir tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

40. Tarybą sudaro 3 gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai ir 3 antrų – ketvirtų gimnazijos klasių mokiniai. Gimnazijos taryba slaptu balsavimu renkama mokslo metų pradžioje vienerių metų kadencijai. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į gimnazijos tarybą deleguojamas kitas narys.

41. Į tarybą balsų dauguma renkami: mokiniai – Klasių seniūnų tarybos susirinkime, tėvai – klasių tėvų atstovų susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos posėdyje.

42. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Tarybos pirmininkas išrenkamas slaptu balsavimu posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.

43. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus pagal patvirtintą Gimnazijos tarybos veiklos planą. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas.

44. Tarybos kvietimu tarybos posėdžiuose gali dalyvauti gimnazijos administracijos ir kitų savivaldos institucijų atstovai bei gimnazijos bendruomenės nariai. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir gimnazijos direktorius arba tarybos nariai.

45. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.

46. Gimnazijos direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

47. Gimnazijos taryba:

47.1. teikia siūlymų dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

47.2. svarsto Gimnazijos nuostatus, Strateginio plano, metinio veiklos plano, Darbo tvarkos taisyklių, Ugdymo plano projektus ir kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;

47.3. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;

47.4. svarsto ir teikia pasiūlymus mokinio krepšelio ir kitų lėšų panaudojimo klausimais;

47.5. išklauso gimnazijos metines veiklos ir finansines ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;

47.6. teikia siūlymus gimnazijos steigėjui dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

47.7. svarsto gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;

47.8. teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

47.9. svarsto ir priima sprendimus gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;

47.10. kiekvienais metais vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus direktoriui dėl veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

47.11. inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą.

48. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

49. Gimnazijos taryba skiria atstovus į Mokytojų atestavimo komisiją ir atviro Konkurso direktoriaus pareigoms eiti komisiją.

50. Gimnazijos tarybos nariai turi teisę susipažinti su visa gimnazijai privaloma informacija apie gimnazijos veiklą.

51. Gimnazijos taryba paleidžiama:

51.1. reikalaujant 2/3 gimnazijos tarybos narių;

51.2. į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus kvorumui;

51.3. reorganizuojant ar likviduojant gimnaziją.

52. Gimnazijos tarybos narys nušalinamas nuo pareigų be pateisinamos priežasties praleidęs tris posėdžius. Jį delegavę gimnazijos bendruomenės nariai renka naują atstovą.

53. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

54. Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, visi kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

55. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.

56. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

57. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

58. Mokytojų taryba:

58.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo, mokinių ugdymo kokybės klausimus;

58.2. svarsto valstybės nustatytų švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

58.3. analizuoja ugdymo planų, gimnazijos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

58.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

58.5. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

58.6. kartu su gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia mokinių sveikatos, saugios aplinkos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

58.7. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai įvairiais gimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

58.8. svarsto ir priima patariamuosius nutarimus teisės aktų nustatytais ir gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

59. Gimnazijos klasių seniūnų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija.

60. Klasių seniūnų taryba vienija pirmų – ketvirtų gimnazijos klasių seniūnus.

61. Klasių seniūnai renkami vienerių metų kadencijai klasės mokinių susirinkime.

62. Klasių seniūnų tarybos pirmininką – mokinių prezidentą renka pirmų – ketvirtų gimnazijos klasių mokiniai slaptu balsavimu.

63. Klasių seniūnų tarybos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

64. Gimnazijos klasių seniūnų taryba:

64.1. atstovauja visoms gimnazijos mokinių grupėms, išreiškia ir gina jų interesus;

64.2. dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

64.3. teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

64.4. inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, teikia siūlymų dėl gimnazijos neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

64.5. dalyvauja teisės pažeidimų, gimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, psichologinio ir fizinio smurto ir nusikalstamumo prevencijos programose;

64.6. inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūri jų laikymąsi;

64.7. kuria teigiamą gimnazijos įvaizdį;

64.8. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

64.9. deleguoja narius į Gimnazijos tarybą ir Alytaus miesto mokinių tarybą.

65. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkime išrinktas tėvų atstovas.

66. Klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

66.1. aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;

66.2. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą.

66.3. teikia siūlymų Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

67. Darbuotojai į darbą gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, (skyrių vedėjai) ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

 GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

70. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Gimnazijos bendruomenės nariai gali naudotis gimnazijos patalpomis ir kitu turtu neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Gimnazijos lėšos:

71.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

71.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

71.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

71.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

71.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

72. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

74. Gimnazijos buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Alytaus miesto paslaugų centras.

75. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

76. Gimnazijos bendruomenės nariai gali naudotis gimnazijos patalpomis ir kitu turtu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

77. Gimnazija turi interneto svetainę (www.jotvingiai.alytus.lm.lt), kurioje viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą.

78. Gimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

80. Gimnazijos nuostatus tvirtina, pakeičia ir papildo Alytaus miesto savivaldybės taryba.

81. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Gimnazijos tarybos ar gimnazijos direktoriaus iniciatyva.

 

_________________

 

Į pradžią