Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-171 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-171

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR  JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ  NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 59 straipsnio 8 dalimi ir 60 straipsnio 5 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto gimnazijų nuostatus:

1.1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (pridedama);

1.2. Alytaus Putinų gimnazijos (pridedama);

1.3. Alytaus Jotvingių gimnazijos (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto gimnazijų direktorius:

2.1. pasirašyti gimnazijų nuostatus;

2.2. įregistruoti gimnazijų nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR  JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ  NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl Alytaus miesto gimnazijų nuostatuose keičiami pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „Švietimo ir mokslo ministras“ – „Švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Nuo 2019-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeitimai būtini ir gimnazijų nuostatuose. Vadovaudamasis įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 1 punktu, švietimo įstaigos vadovas rengia rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą ir vykdymą. Vadovaudamasi 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, gimnazijų nuostatai papildomi punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais.

2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

Nuostatuose įrašytas punktas, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui.

Pagrindiniai keitimai:

Panaikinti seni punktai:

O siunčia gimnazijos direktorių į tarnybines komandiruotes ir leidžia jį atostogauti;

oskiria gimnazijos darbuotoją laikinai eiti direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo;

o savo darbo režimo ir užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui.

Papildyta naujais punktais:

O savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

O savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes);

O vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

O kiekvienais metais vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus direktoriui dėl veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Romualdas Zdanavičius

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 686 63890, el. p. romualdas.zdanavicius@alytus.lt

 

O

Dokumento priedai:
TŽ-171 - DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS NUOSTATAI
TŽ-171 - DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-PUTINŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI
TŽ-171 - DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-3 PRIEDAS-JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI
Į pradžią