Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-177 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-177

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, 177 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-05-08 teikimą Nr. GD-8577, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti 5 narių Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisiją miesto savivaldybės 9-osios tarybos įgaliojimų laikui:

Edmundas Čečėta, miesto savivaldybės tarybos narys,

Vytas Jazepčikas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Vilma Krušnienė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Skaistė Ulčickaitė, miesto savivaldybės tarybos narė.

2. Skirti Edmundą Čečėtą komisijos pirmininku.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalis reglamentuoja savivaldybės tarybos komisijų sudarymo tvarką.

Vietos savivaldos  įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – komisijų sudarymas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 177 punkte nustatyta, kad savivaldybės taryba tvirtina komisijų narių skaičių bei sudėtį ir mero teikimu skiria komisijų pirmininkus. 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T-120 buvo patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos nuostatai, kurie numato, kad Balsų skaičiavimo komisija sudaroma iš 5 tarybos narių.

Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma sudaryti Balsų skaičiavimo komisiją iš 5 asmenų.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią