Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-176 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-176

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI  VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO

 

2019 m.  Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Numatyti projektui ne mažiau nei 15 proc. reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimą ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti išlaidų finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos fondų lėšų finansinę paramą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI  VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus mieste savivaldybės administracija, kaip pagrindinė projekto paramos gavėja, 2019 m. birželio mėn. teiks paraišką įgyvendinančiajai institucijai – Centrinei projektų valdymo agentūrai – projekto finansavimui gauti pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Kartu su paraiška turi būti pateiktas Alytaus miesto savivaldybės  tarybos sprendimas, kuriame turi būti numatytas Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui įgyvendinti ne mažiau nei 15 proc. reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimas ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti išlaidų finansavimas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos fondų lėšų finansinę paramą, kaip reikalaujama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių  parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 46.5 punkte. Todėl inicijuotas pirmiau įvardyto sprendimo pakeitimas.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                     Ramunė Petuškaitė

 

Tel. (8 315) 55 121, el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt

 

Į pradžią