Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-178 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-178

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų,
patvirtintų  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu, 22
punktu, atsižvelgdama į  Alytaus miesto teatro direktoriaus 2019-04-30 raštą Nr. SD-14, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-107 „Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-156 1 p. patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų 22 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto teatro direktoriaus 2019-04-30 raštą Nr. SD-14, Alytaus miesto savivaldybės taryba turi deleguoti 1 narį į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą.

2019 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto teatro meno tarybos 2 metų kadencijos laikotarpis baigėsi. Sudaroma dvejų metų laikotarpiui naujos sudėties kolegiali patariamojo balso teisę turinti 7 narių taryba, į kurią įstaigos steigėjas deleguoja 1 narį – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią