Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-170 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-10 PRIEDAS-LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2019 m. .......   d.

                                                                                       sprendimu Nr.

                                                                                      

                                                                                       PRITARTA

                                                                                       Progimnazijos tarybos

                                                                                       2019 m. balandžio 11 d.

                                                                                       (protokolo Nr. L-209 (1.3.)

 
ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS 

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus Likiškėlių progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus Likiškėlių progimnazijos (toliau – progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Alytaus Likiškėlių progimnazija; trumpasis pavadinimas – Likiškėlių progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191056814.

3. Progimnazijos istorija: 1989 m. rugsėjo 1 d. – Alytaus miesto 12-oji vidurinė mokykla; 1994 m. rugsėjo 12 d. Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla; 2011 m. rugsėjo 1 d. Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla, 2018 m. rugsėjo1 d. – Alytaus Likiškėlių progimnazija.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Progimnazijos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė, kodas 111102979, Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus.

7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Jos kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose.

8. Progimnazijos buveinė – Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus.

9. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

11. Mokyklos tipas – progimnazija, taikanti savitos pedagoginės sistemos mokinių novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus;

12. Progimnazijos kita paskirtis – specialiųjų mokymosi poreikių turinčių mokinių integravimas.

13. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

14. Mokymo forma – grupinė (mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis) ir pavienė (mokymo proceso organizavimo būdai – savarankiškas, nuotolinis).

15. Vykdomos švietimo programos – priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos, taikomi Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementai.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

17. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir Alytaus Likiškėlių progimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais nuostatais. Veiklos laikotarpis neribotas.

 

II SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

19. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19.2.5. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90, ir medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas 86.23;

20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

21. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetenciją, būtiną tolesniam mokymuisi, sėkmingai socialinei integracijai.

22. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimą bei priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugas;

22.2. derinti ugdymo procesą prie mokinių ugdymosi galimybių, poreikių ir ugdymo sričių, teorinį mokymą siejant su praktinėmis užduotimis, ugdant mokinius per asmeninį patyrimą įgyvendinant novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus;

22.3. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandienio gyvenimo ir ateities poreikius, atskleidžiant ir plėtojant kūrybines mokinių galias, diegiant novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus;

22.4. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

22.5. teikti mokiniams reikiamą informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą;

22.6. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.

23. Vykdydama jai pavestus uždavinius progimnazija atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir progimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. vykdo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, specialiąją pradinio ugdymo, specialiąją pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

23.3. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus;

23.4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.5. teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą, minimalios priežiūros priemones;

23.6. atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, skiria specialųjį ugdymą ir (ar) švietimo pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (būrelius, klubus, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

23.9. užtikrina higienos normų, kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą šiuolaikišką materialinę bazę;

23.11. organizuoja mokinių maitinimą progimnazijoje;

23.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

24. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka:

24.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pradinį išsilavinimą;

24.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas – baigusiam pradinio ugdymo individualizuotą programą;

24.3. pažymėjimas – baigusiam pagrindinio ugdymo programos I dalį.

 

III SKYRIUS 
PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

25.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgdama į mokinių siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarydama jiems galimybes planuoti profesinę karjerą;

25.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, atitinkančius progimnazijos tikslus ir uždavinius;

25.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

25.4. priartinti mokymo turinį prie mokinių gyvenimo poreikių, stiprinti bendrųjų gebėjimų ir kompetencijos ugdymą, dalykų žinių ir metodų integravimą;

25.5. progimnazijoje sudaryti sąlygas mokiniams plėtoti savo gabumus;

25.6. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas progimnazijos veiklos kokybei įsivertinti ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

25.7. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.8. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus socialinei, pilietinei ir kultūrinei veiklai užtikrinti;

25.9. vykdyti neformaliojo švietimo programas mokiniams, kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas progimnazijoje;

25.10. stoti ir jungtis į mokyklų, mokytojų, vadovų asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.11. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.12. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26. Progimnazija privalo užtikrinti:

26.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo (-si) aplinką;

26.2. geros kokybės švietimą;

26.3. ugdymo programų įgyvendinimą;

26.4. mokymosi sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

26.5. atvirumą vietos bendruomenei.

 

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

27. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

27.1. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

27.2. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba;

27.3. iki ugdymo proceso pradžios direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, kurio projektas turi būti suderintas su Progimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

28. Progimnazijai vadovauja direktorius. Progimnazijos direktorius skiriamas viešo  konkurso būdu.

29. Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais:

29.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

29.2. tvirtina, keičia ir papildo progimnazijos nuostatus;

29.3. priima sprendimus dėl:

29.3.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

29.3.2. progimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

29.3.3. sprendžia kitus teisės aktuose ir progimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

30. Alytaus miesto savivaldybės meras vadovaudamasis teisės aktais:

30.1. pasirašo darbo sutartį su progimnazijos direktoriumi;

30.2. tvirtina progimnazijos direktoriaus darbo grafiką;

30.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

31. Kvalifikacinius reikalavimus progimnazijos direktoriui nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešo konkurso organizavimo reikalavimai.

32. Progimnazijos direktorius:

32.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai, savo užduočių vykdymo klausimas pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

32.2. vadovauja Progimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos programų, progimnazijos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

32.3. tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą, Progimnazijos pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.4. nustato progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

32.5. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos;

32.6. priima vaikus į įstaigą ir išbraukia juos iš sąrašų Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.7. užtikrina visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;

32.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

32.9. suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles;

32.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

32.11. užtikrina rekomendacijų dėl smurto ir patyčių prevencijos priemonių įgyvendinimą;

32.12. sudaro sąlygas visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą;

32.13. organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

32.14. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

32.15. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

32.16. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, Metodinę tarybą, darbo ir mokytojų metodines grupes;

32.17. sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos funkcijoms atlikti;

32.18. organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.19. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja: rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

32.20. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

32.21. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.22. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;

32.23. progimnazijos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes), suderinęs su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju;

32.24. atstovauja progimnazijai kitose institucijose;

32.25. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

32.26. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

33. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi progimnazijoje, demokratinį progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų progimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, progimnazijos veiklos rezultatus, gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

34. Progimnazijoje sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje, teikia progimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo mokymo priemonių atnaujinimo ar paskirstymo. Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai.

35. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su progimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir progimnazijos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinės tarybos ir mokytojų metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

V SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

36. Progimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, progimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

37. Progimnazijos taryba – aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, sudaroma iš mokinių, mokytojų, progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenės narių. Už savo veiklą progimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems progimnazijos  bendruomenės nariams:

37.1. progimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Progimnazijos tarybos nariu negali būti tos pačios švietimo įstaigos vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai;

37.2. į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, 7–8 klasių mokinius – Mokinių taryba. Progimnazijos tarybos siūlymu kviečiami vietos bendruomenės atstovai. Progimnazijos taryba renkama metų pradžioje dvejų metų kadencijai. Tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip dvi kadencijos. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko į progimnazijos tarybą deleguojamas kitas narys. Progimnazijos tarybos nariai gali būti atšaukiami jų pačių prašymu arba juos rinkusių bendruomenės narių siūlymu;

37.3. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina Progimnazijos taryba;

37.4. Progimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. Progimnazijos direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai bei progimnazijos bendruomenės nariai Progimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis;

37.5. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Progimnazijos tarybos narių posėdyje;

37.6. Progimnazijos taryba teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

38. Progimnazijos tarybos veikla:

38.1. pritaria Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos strateginiam planui, Progimnazijos metiniam veiklos planui, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, Progimnazijos ugdymo plano projektui ir kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia progimnazijos direktorius;

38.2. teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

38.3. svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

38.4. Taryba kiekvienais metais vertina Direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus direktoriui progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

38.5. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.6. svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvą ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui;

38.7. teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

38.8. svarsto progimnazijos direktoriaus Progimnazijos tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir progimnazijos bendradarbiavimą;

38.9. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Progimnazijos direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Progimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Progimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka;

38.10. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.

39. Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. Mokytojų tarybos nariai atšaukiami nutraukus su jais darbo sutartį.

39.1. Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius.

39.2. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

39.3. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

40. Mokytojų tarybos veikla:

40.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo, mokinių ugdymo kokybės klausimus;

40.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

40.3. analizuoja ugdymo planų, progimnazijos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;

40.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

40.5. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką;

40.6. kartu su progimnazijos pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia mokinių sveikatos, saugios aplinkos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

40.7. teikia siūlymus Progimnazijos tarybai arba progimnazijos direktoriui įvairiais progimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

40.8. svarsto ir priima rekomendacijas teisės aktų nustatytais ir progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

41. Progimnazijos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija:

41.2. Mokinių tarybos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato progimnazijos direktorius;

41.3. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai;

41.4. Mokinių tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu;

41.4. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

42. Progimnazijos mokinių tarybos veikla:

42.1. atstovauja visoms progimnazijos mokinių grupėms, išreiškia ir gina jų interesus;

42.2. dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

42.3. teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

42.4. inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

42.5. dalyvauja progimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, patyčių, smurto ir nusikalstamumo prevencijos programose;

42.6. dalyvauja kuriant, svarstant ir priimant mokinių elgesio taisykles, prižiūri jų laikymąsi;

42.7. kuria teigiamą progimnazijos įvaizdį;

42.8. svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

42.9. deleguoja narius į miesto Mokinių tarybą.

43. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija renkama klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės auklėtoju klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų progimnazijos tarybai ir direktoriui.

44. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

45. Darbuotojai į darbą progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

48. Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

49. Progimnazijos bendruomenės nariai gali naudotis progimnazijos patalpomis ir kitu turtu neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Progimnazijos lėšos:

50.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

50.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

50.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

50.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

51. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Progimnazijos buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Alytaus miesto paslaugų centras.

54. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Progimnazijos veiklą prižiūri savivaldybės vykdomoji institucija prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Progimnazija turi interneto svetainę (www.likiskeliai.alytus.lm.lt), joje viešai skelbia informaciją apie progimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

57. Progimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus nuostatų, įstatų ar statutų reikalavimams reorganizuojant, pertvarkant progimnaziją arba progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva.

58. Naujos redakcijos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Progimnazijos taryba, tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

59. Progimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Progimnazija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

Į pradžią