Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-170 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2019 m.                                           d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-                                                                                

                                                                                       PRITARTA

                                                                                       Progimnazijos tarybos

                                                                                       2019 m. kovo 25 d. posėdyje

                                                                                       protokolo Nr.  L-63 (1.3.)

 
ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus „Volungės“ progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus „Volungės“ progimnazijos (toliau – progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritį ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Alytaus „Volungės“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – „Volungės“ progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191056629.

3. Progimnazijos istorija: įsteigta 1984 m., iki 1994 m. Alytaus 10-oji vidurinė mokykla. 1994–2009 m. Alytaus „Volungės“ vidurinė mokykla. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Alytaus „Volungės“ progimnazija.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Progimnazijos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė, kodas 111102979, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose.

8. Progimnazijos buveinė – Volungės g. 2, LT-63181 Alytus.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

11. Mokyklos tipas – progimnazija.

12. Progimnazijos kitos paskirtys – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integravimas.

13. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

14. Mokymo forma – grupinė (mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis ir nuotolinis) ir pavienė (mokymo proceso organizavimo būdai – savarankiškas, nuotolinis).

15. Progimnazija įgyvendina priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ir neformaliojo vaikų švietimo programas.

16. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir įrašu „Alytaus „Volungės“ progimnazija“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais nuostatais. Veiklos laikotarpis neribotas.

 

II SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

17. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

18. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90, medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas 86.23;

19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

20. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetenciją, būtiną tolesniam mokymuisi, sėkmingai socialinei integracijai.

21. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo paslaugas;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, saviugdos ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti mokiniams reikiamą informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką.

22. Vykdydama jai pavestus uždavinius progimnazija atlieka šias funkcijas:

22.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo švietimo programas;

22.3. nustatyta tvarka vykdo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį;

22.4. vykdo nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka;

22.5. išsilavinimo ir mokymosi pasiekimų pažymėjimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka:

22.5.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pradinį išsilavinimą;

22.5.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas – baigusiam pradinio ugdymo individualizuotą programą;

22.5.3. pažymėjimas – baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį;

22.5.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimas – baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies individualizuotą programą;

22.5.5. išduoda mokymosi pasiekimų pažymėjimus 5–7 klasių mokiniams, išvykstantiems iš progimnazijos pasibaigus mokslo metams;

22.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.7. teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, minimalios priežiūros priemones;

22.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (pailgintos mokymosi dienos grupes, būrelius, klubus, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.10. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

22.11. užtikrina higienos normų, kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą šiuolaikišką materialinę bazę;

22.13. organizuoja mokinių maitinimą progimnazijoje;

22.14. viešai skelbia informaciją apie progimnazijos veiklą švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka;

22.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS 
PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgdama į mokinių siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarydama jiems galimybes planuoti profesinę karjerą;

23.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, atitinkančius progimnazijos tikslus ir uždavinius;

23.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

23.4. priartinti mokymo turinį prie mokinių gyvenimo poreikių, stiprinti bendrųjų gebėjimų ir kompetencijos ugdymą, dalykų žinių ir metodų integravimą;

23.5. progimnazijoje sudaryti sąlygas mokiniams plėtoti savo gabumus;

23.6. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas progimnazijos veiklos kokybei įsivertinti ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

23.7. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.8. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus socialinei, pilietinei ir kultūrinei veiklai užtikrinti;

23.9. stoti ir jungtis į mokyklų, mokytojų, vadovų asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

23.10. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Progimnazija privalo užtikrinti:

24.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo(-si) aplinką;

24.2. geros kokybės švietimą;

24.3. ugdymo programų įgyvendinimą;

24.4. mokymosi sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

24.5. atvirumą vietos bendruomenei.

 

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

25. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

25.1. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo;

25.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba;

25.3. iki ugdymo proceso pradžios direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, kurio projektas turi būti suderintas su Progimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomąja  institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

26. Progimnazijai vadovauja direktorius. Jis į pareigas skiriamas konkurso būdu.

27. Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais:

27.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

27.2. tvirtina, keičia ir papildo Progimnazijos nuostatus;

27.3. priima sprendimus dėl:

27.3.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

27.3.2. progimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

27.3.3. sprendžia kitus teisės aktuose ir Progimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

28. Alytaus miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktais:

28.1. pasirašo darbo sutartį su progimnazijos direktoriumi;

28.2. tvirtina Progimnazijos direktoriaus darbo grafiką;

28.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

29. Kvalifikacinius reikalavimus progimnazijos direktoriui nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimai.

30. Progimnazijos direktorius:

30.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

30.2. savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui;

30.3. tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą, Darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.4. nustato progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui (skyriaus vedėjo), struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

30.5. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos;

30.6. priima mokinius ir išbraukia iš mokinių sąrašų Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

30.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

30.8. suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;

30.9. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

30.10. organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

30.11. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

30.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, Metodinę tarybą, darbo ir mokytojų metodines grupes;

30.14. sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos funkcijoms atlikti;

30.15. organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja. Rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.17. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

30.18. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis, atstovauja progimnazijai kitose institucijose;

30.20. užtikrina visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, bei  užtikrina rekomendacijų dėl smurto prevencijos priemonių įgyvendinimą;

30.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui arba skirti kitą darbuotoją laikinai eiti progimnazijos direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti direktoriaus pavaduotojo;

30.22. sudaro sąlygas miesto Visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą progimnazijoje;

30.23. progimnazijos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes);

30.24. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

31. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi progimnazijoje, demokratinį progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų progimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, progimnazijos veiklos rezultatus, gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

32. Progimnazijoje sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą progimnazijoje, teikia progimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra progimnazijos vadovai, metodinių grupių vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai.

33. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su progimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir progimnazijos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai.

34. Metodinės tarybos ir mokytojų metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui (skyriaus vedėjas).

 

V SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

35. Progimnazijos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia progimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus svarbiausiems tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.

36. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina Progimnazijos taryba.

37. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai. Progimnazijos tarybos siūlymu kviečiami vietos bendruomenės atstovai. Progimnazijos taryba renkama dvejiems metams. Tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip dvi kadencijos. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į Progimnazijos tarybą deleguojamas kitas narys.

38. Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba. Progimnazijos taryba renkama metų pradžioje dvejų metų kadencijai.

39. Progimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Progimnazijos direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai bei progimnazijos bendruomenės nariai tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

40. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos narių  posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.

41. Progimnazijos taryba:

41.1. teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.2. pritaria Progimnazijos nuostatams, Strateginiam planui, Progimnazijos metiniam veiklos planui, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, Ugdymo plano projektui ir kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia progimnazijos direktorius;

41.3. teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

41.4. svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

41.5. išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo;

41.6. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.7. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvą ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui;

41.8. teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.9. svarsto progimnazijos direktoriaus Progimnazijos tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir progimnazijos bendradarbiavimą;

41.10. Progimnazijos taryba kiekvienais metais  vertina  Direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus  direktoriui dėl progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

42. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Progimnazijos direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Progimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

43. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.

44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius,  direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

45. Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius.

46. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

47. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

48. Mokytojų taryba:

48.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo, mokinių ugdymo kokybės klausimus;

48.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

48.3. analizuoja ugdymo planų, progimnazijos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

48.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

48.5. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką;

48.6. kartu su progimnazijos pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia mokinių sveikatos, saugios aplinkos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

48.7. teikia siūlymus Progimnazijos tarybai įvairiais progimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

48.8. svarsto ir priima rekomendacijas teisės aktų nustatytais ir progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

49. Progimnazijos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

50. Mokinių tarybą sudaro trylika narių – 5–8 klasių mokiniai, jos veiklos kadencijos trukmę nustato progimnazijos direktorius.

51. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai.

52. Mokinių tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu.

53. Mokinių tarybos pasitarimai paprastai vyksta vieną kartą per mėnesį. Pasitarimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

54. Progimnazijos mokinių taryba:

54.1. atstovauja visoms progimnazijos mokinių grupėms, išreiškia ir gina jų interesus;

54.2. dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

54.3. teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

54.4. inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

54.5. dalyvauja teisės pažeidimų, progimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos programose;

54.6. inicijuoja Mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūri jų laikymąsi;

54.7. kuria teigiamą progimnazijos įvaizdį;

54.8. svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

54.9. deleguoja narius į miesto Mokinių tarybą.

55. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija renkama klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės auklėtoju klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų progimnazijos tarybai ir direktoriui.

56. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

57. Darbuotojai į darbą progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui (skyrių vedėjai) ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

60. Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

61. Progimnazijos lėšos:

61.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

61.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

61.3. paramos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka;

61.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

62. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Progimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, vadovaujantis  savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartimi (pasirašyta progimnazijos ir centralizuotos apskaitos biudžetinės įstaigos vadovų).

64. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Progimnazijos veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

66. Progimnazijos bendruomenės nariai gali naudotis progimnazijos patalpomis ir kitu turtu neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Progimnazija turi interneto svetainę http://www.volunge.alytus.lm.lt, joje viešai skelbia informaciją apie progimnazijos veiklą.

68. Progimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Progimnazija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Progimnazijos nuostatus tvirtina ir pakeičia Alytaus miesto savivaldybės taryba.

71. Progimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva.

______________________

 

Į pradžią