Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-170 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS

NUOSTATŲ PAKEITIMAI, PAPILDYMAI

 

Eil. Nr.

Patvirtinta

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018-06-19 Nr. T-96

Pakeitimai

1.

28.2. tvirtina progimnazijos direktoriaus darbo grafiką;

28.3. siunčia progimnazijos direktorių į tarnybines komandiruotes ir leidžia jį atostogauti;

 

30.23. progimnazijos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes), suderinęs su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju.

2.

28.4. skiria progimnazijos darbuotoją laikinai eiti progimnazijos direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo;

30.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

30.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui arba skirti kitą darbuotoją laikinai eiti progimnazijos direktoriaus pareigas, jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti direktoriaus pavaduotojo;

3.

28.5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

28.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

4.

29. Kvalifikacinius reikalavimus progimnazijos direktoriui nustato švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimai.

 

29. Kvalifikacinius reikalavimus progimnazijos direktoriui nustato  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimai.

5.

30.2. savo darbo režimo ir užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui;

30.2. savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

6.

30.17. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.17. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

7.

30.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;

30.20. atstovauja progimnazijai kitose institucijose;

30.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis, atstovauja progimnazijai kitose institucijose;

8.

30.20.  užtikrina visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir, kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei  užtikrina rekomendacijų dėl smurto prevencijos priemonių įgyvendinimą.

9.

30.22. sudaro sąlygas miesto Visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą progimnazijoje.

10.

34. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai.

37. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai. Tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip dvi kadencijos. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, deleguojamas kitas narys į Progimnazijos tarybą.

11.

41.10. Progimnazijos taryba kiekvienais metais  vertina  direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus  direktoriui dėl progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

12.

57. Darbuotojai į darbą progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Darbuotojai į darbą  progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

13.

59. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui (skyrių vedėjai) ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Švietimo įstatymo ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

59. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui (skyrių vedėjai) ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

14.

63. Progimnazijos  buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

63. Progimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, vadovaujantis  savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartimi (pasirašyta progimnazijos ir centralizuotos apskaitos biudžetinės įstaigos vadovų).

 

Į pradžią