Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-170 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJOS

NUOSTATŲ PAKEITIMAI, PAPILDYMAI

 

Eil. Nr.

Patvirtinta

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018-06-19 Nr. T-96

Pakeitimai

1.          

15. Vykdomos švietimo programos  – priešmokyklinio ugdymo; pradinio ugdymo; pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis.

 

15. Progimnazija įgyvendina priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ir neformaliojo vaikų švietimo programas

2.          

24.13 viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.13 viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka;

 

3.          

25. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25.Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka:

4.          

 

22.5.5. išduoda mokymosi pasiekimų pažymėjimus 5–7 klasių mokiniams, išvykstantiems iš progimnazijos pasibaigus mokslo metams

5.          

31.2. tvirtina progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymą;

 

28.3. tvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo teisės aktų nustatyta tvarka parengtą progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymą;

6.          

31.3. tvirtina progimnazijos direktoriaus darbo grafiką;

31.4.siunčia progimnazijos direktorių į tarnybines komandiruotes ir leidžia jį atostogauti;

 

30.23. progimnazijos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes), suderinęs su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju.

7.          

31.5. skiria progimnazijos darbuotoją laikinai eiti progimnazijos direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo;

33.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

30.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui arba skirti kitą darbuotoją laikinai eiti progimnazijos direktoriaus pareigas, jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti direktoriaus pavaduotojo;

8.          

32. Kvalifikacinius reikalavimus progimnazijos direktoriui nustato švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimai.

29. Kvalifikacinius reikalavimus progimnazijos direktoriui nustato  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimai.

9.          

33.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai; savo darbo režimo ir užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

30.1 atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

30.2. savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

10.      

33.16. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.17. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

11.      

33.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;

33.20. atstovauja progimnazijai kitose institucijose;

30.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis, atstovauja progimnazijai kitose institucijose;

12.      

30.20.  užtikrina visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir, kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei  užtikrina rekomendacijų dėl smurto prevencijos priemonių įgyvendinimą.

13.      

30.22. sudaro sąlygas miesto Visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą progimnazijoje.

14.      

35. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai.

32. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai. Tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip dvi kadencijos. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, deleguojamas kitas narys į Progimnazijos tarybą.

15.      

41.10. Progimnazijos taryba kiekvienais metais  vertina  direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus  direktoriui dėl progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

16.      

60. Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą, kuris renka Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių. Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų)  komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo klausimus.

 

56. Tėvų klubas vienija klasių tėvų atstovus ir visus kitus aktyvius progimnazijos mokinių tėvus. Tėvų klubas analizuoja aktualias Progimnazijos problemas ir teikia siūlymus administracijai progimnazijos veiklos planavimo ir tobulinimo klausimais

17.      

63. Darbuotojai į darbą progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Darbuotojai į darbą  progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

18.      

65. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui (skyrių vedėjai) ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Švietimo įstatymo ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

59. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

19.      

69. Progimnazijos  buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

63. Progimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, vadovaujantis  savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartimi (pasirašyta progimnazijos ir centralizuotos apskaitos biudžetinės įstaigos vadovų).

 

Į pradžią