Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-170 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS

NUOSTATŲ PAKEITIMAI, PAPILDYMAI

 

Eil. Nr.

Patvirtinta

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018-06-19 Nr. T-96

Pakeitimai 2019-04

1.

14. Mokymo forma – dieninė, mokymo namuose, savarankiško mokymosi.

14. Mokymo forma – grupinė (mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis) ir pavienė (mokymo proceso organizavimo būdai – savarankiškas ir nuotolinis).

2.

Papildyti

30.23. progimnazijos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes).

3.

28.4. skiria progimnazijos darbuotoją laikinai eiti progimnazijos direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo;

-

 

 

 

 

 

 

4.

30.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

30.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui arba skirti kitą darbuotoją laikinai eiti progimnazijos direktoriaus pareigas, jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti direktoriaus pavaduotojo;

5.

30.5. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

30.5. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, už darbo pareigų pažeidimus skiria jiems  nuobaudas;

 

6.

Papildyti

30.20.  užtikrina visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir, kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei  užtikrina rekomendacijų dėl smurto prevencijos priemonių įgyvendinimą.

7.

Papildyti

30.22. sudaro sąlygas miesto Visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą progimnazijoje.

8.

34. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai.

37. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai. Progimnazijos tarybos siūlymu kviečiami vietos bendruomenės atstovai. Progimnazijos taryba renkama dviem metams. Tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip dvi kadencijos. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į Progimnazijos tarybą deleguojamas kitas narys.

9.

41.10. Progimnazijos taryba kiekvienais metais  vertina  direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus  direktoriui dėl progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

10.

63. Progimnazijos  buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

63. Progimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, vadovaujantis  savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartimi (pasirašyta progimnazijos ir centralizuotos apskaitos biudžetinės įstaigos vadovų).

 

Į pradžią