Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-170 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-170

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 59 straipsnio 8 dalimi ir 60 straipsnio 5 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto progimnazijų nuostatus:

1.1. Alytaus Piliakalnio progimnazijos (pridedama);

1.2. Alytaus Dainavos progimnazijos (pridedama);

1.3. Alytaus „Volungės“ progimnazijos (pridedama);

1.4. Alytaus Panemunės progimnazijos (pridedama);

1.5. Alytaus Likiškėlių progimnazijos (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto progimnazijų direktorius:

2.1. pasirašyti progimnazijų nuostatus;

2.2. įregistruoti progimnazijų nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

(data)

Alytus

 

 

 

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl Alytaus miesto progimnazijų nuostatuose keičiami pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Nuo 2019-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeitimai būtini ir progimnazijų nuostatuose. Vadovaudamasis įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 1 punktu, švietimo įstaigos vadovas rengia rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą ir vykdymą. Vadovaujantis 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, progimnazijų nuostatai papildomi punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais.

2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

 Nuostatuose įrašytas punktas, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui.

Alytaus Likiškėlių progimnazija nuo naujų mokslo metų planuoja tapti progimnazija, taikanti savitos pedagoginės sistemos mokinių novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus, reglamentuotus LR švietimo ir mokslo ministro 2016-07-19 įsakymu Nr. V-655 „Dėl novatoriško verslumo ugdymo sampratos tvirtinimo“, šiomis nuostatomis papildyti ir progimnazijos nuostatai.

Šie bei kiti keitimai pridedami nuostatų keitimo lyginamojoje lentelėje.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ LYGINAMOJI LENTELĖ
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-VOLUNGĖS PROGIMNAZIJOS NUOSTSTŲ LYGINAMOJI LENTELĖ
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-3 PRIEDAS-PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ LYGINMOJI LENTELĖ
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-4 PRIEDAS-DAINAVOS PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ LYGINAMOJI LENTELĖ
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-5 PRIEDAS-PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS LYGINAMOJI LENTELĖ
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-6 PRIEDAS-PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-7 PRIEDAS-DAINAVOS PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-8 PRIEDAS-VOLUNGĖS PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-9 PRIEDAS-PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
TŽ-170 - DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-10 PRIEDAS-LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
Į pradžią