Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-173 2019-05-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

                                                                                                                              Projektas

2019-05-09 Nr. TŽ-173

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.5, 14.1 ir 16.2 papunkčiais ir atsižvelgdama į motyvuotą asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ 2019-03-27 prašymą dėl patalpų panaudos ir 2019-04-18 prašymą dėl patalpų remonto, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2018-09-05 išvadą Nr. VD-2845(6.39) dėl asociacijos veiklos reikalingumo visuomenei, Alytaus miesto savivaldybės taryba
 n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų asociacijai vaiko ir mamos dienos centrui „Kutis“ pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 288,06 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vingio g. 15A, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 60/25861, pastato unikalus Nr. 1197-4006-2022, pažymėtas 2C2b, 2 aukštas, patalpos pažymėtos plane 2-1 – 2-16), pastato inventorinis Nr. 01000030/1, socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste – vaiko ir šeimos gerovei skatinti, prisidedant prie žmonių fizinio aktyvumo skatinimo.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktą.

3. Leisti panaudos gavėjui savo lėšomis pagerinti ar pertvarkyti patalpas, nekeičiant jų paskirties, atliekant kapitalinio remonto darbus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-09

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant asociacijai vaiko ir mamos dienos centrui „Kutis“ suteikti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 288,06 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vingio g. 15A, Alytuje.

2018-08-31 gautas motyvuotas asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ prašymas dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. Vaiko ir mamos dienos centras ,,Kutis“ veikia nuo 2012 metų. Pagal panaudos sutartį iki 2020-06-01 asociacijai perduotos 118,97 kv. m ploto patalpos Kalnėnų g. 2B, Alytuje. Erdvesnės patalpos suteiks galimybę priimti daugiau vaikų į organizuojamas nemokamas kasmetines stovyklas, kitus renginius, kuriuos lanko mamos kartu su mažyliais ir dažnu atveju dėl ploto stokos negali priimti visų norinčių.

Asociacija įgyvendina įvairius projektus Alytaus miesto gyventojams, organizuoja kasmetines stovyklas vaikams, įvairiausias šventes, renginius, paskaitas, užsiėmimus ir kitą veiklą šeimoms, tėvams, vaikams, seneliams. Organizuojama veikla skirta užimtumo ir socialinei integracijai skatinti per neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą: ankstyvojo anglų kalbos mokymo užsiėmimai ikimokyklinukams bei pradinukams, muzikos terapija kūdikiams, smėlio terapijos užsiėmimai. Organizuodama vieną didžiausių renginių šeimai Alytuje – Šeimų šventę – asociacija kasmet įtraukia šeimas į sporto žaidynes, skatindama žmonių fizinį aktyvumą. Asociacija vykdo savanorišką veiklą – dalyvaudami pilietinėse akcijose, centre dirba savanoriai, norintys įgyti darbo su vaikais patirties. Vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ veikla skirta šeimų laisvalaikiui, tėvų švietimui, vaikų užimtumui bei ugdymui. Aktyviai organizuojamos paskaitos, seminarai, mokymai tėvams, pedagogams. Erdvesnės patalpos suteiks centro lankytojams daugiau galimybių kūrybiniams ieškojimams, jų fizinei sveikatai. Per šešerius veiklos metus centre vyko gausybė nemokamų renginių šeimoms: šeimų šventės, šeimadieniai, šeimų turgeliai, Kiečiausio tėčio varžybos, Šauniausios šeimininkės rinkimai, sveikatinimo renginiai, paskaitos tėvams bei mokymai pedagogams, įvairios akcijos, konkursai. Dienos centre taip pat organizuojamos vaikų šventės, meniniai bei lingvistiniai užsiėmimai. 2018 metais vyko ši nemokama, projektų finansuojama veikla: 24 susitikimai šeimos klube, 36 pasakų terapijos užsiėmimai, 18 meno terapijos užsiėmimų, 13 vaikų dienos stovyklų, 3 šeimų stovyklos, 24 paskaitos tėvams, 16 kūdikio masažo mokymų tėvams, konkursas „Ridu ridu“, šeimų šventė „Alytus – viena šeima“.

Parengto sprendimo projekto tikslas – suteikti asociacijai 288,06 kv. m ploto patalpas, kurios šiuo metu yra laisvos ir nenaudojamos, Vingio g. 15A ir leisti panaudos gavėjui savo lėšomis pagerinti ar pertvarkyti patalpas, nekeičiant jų paskirties, atliekant kapitalinio remonto darbus.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 2018-09-05 pateikė išvadą Nr. VD-2845(6.39) dėl asociacijos veiklos reikalingumo visuomenei ir pritaria asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ veiklos plėtrai, kurią planuoja vykdyti Alytaus miesto gyventojams. Šis centras yra savivaldybės administracijos įgyvendinamo Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projekto partneris, teikiantis sociokultūrines paslaugas miesto šeimoms. Centras taip pat dalyvauja socialinėse akcijose ir iniciatyvose, kurias organizuoja kitos miesto nevyriausybinės organizacijos. Asociacijos vykdoma veikla yra skirta padėti Alytaus miesto gyventojams, nes aktyvi, matoma ir girdima centro veikla skirta visoms miesto socialinėms grupėms.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-173 - DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS-PRIEDAS
Į pradžią