Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-169 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-169

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-87 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019-04-30 raštą Nr. SD-822 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“, Alytaus savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimą Nr. T-87 „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 40,74 kv. m negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/2363, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2030, pažymėtas plane 3D2p, patalpos pažymėtos plane R-52 (18,56 kv. m), R-50 (14,16 kv. m) ir R-49 (8,02 kv. m), bendras plotas 40,74 kv. m), pastato inventorinis Nr. AAVA01201469.“

2. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.4. pradinis nuompinigių dydis – 1,39 Eur už 1 kv. m per mėnesį.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-87 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

 

 

Parengto tarybos sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimą Nr. T-87 „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2019-04-30 raštu Nr. SD-822 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ informavo, kad organizuojant nuomos konkursą paaiškėjo, kad patalpos, kurias nuomos sutarties pagrindu iki šiol naudojo UAB „Limeta“, yra pastate, kurio unikalus Nr. 1193-0001-2030, pažymėta plane 3D2p, patalpos pažymėtos plane R-52 (18,56 kv. m), R-50 (14,16 kv. m) ir R-49 (8,02 kv. m), todėl pakeista informacija apie patalpas. Pasikeitus nuomojamoms patalpoms buvo perskaičiuotas pradinis nuompinigių dydis. 

 

 

 

Patarėja                                                                                                                 Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-169 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-87 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO-PRIEDAS
Į pradžią