Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-161 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-161

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo  37 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 59 straipsnio 8 dalimi ir 60 straipsnio 5 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto pradinių mokyklų nuostatus:

1.1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (pridedama);

1.2. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto pradinių mokyklų direktorius:

2.1. pasirašyti mokyklų nuostatus;

2.2. įregistruoti mokyklų nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

 

 

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl  Alytaus miesto pradinių mokyklų nuostatuose keičiami pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Nuo 2019-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeitimai numatomi ir Alytaus miesto pradinių mokyklų nuostatuose. Vadovaudamasis įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 1 punktu, švietimo įstaigos vadovas rengia rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą ir vykdymą. Vadovaujantis 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, nuostatų papildomi punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais.

Nuostatuose įrašytas punktas, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui

2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

                    Alytaus „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų nuostatų keitimo bei papildymų lentelė pridedama.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-161 - DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-SENAMIESČIO PRADINĖ SMOKYKLOS NUOSTATAI
TŽ-161 - DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ LYGINAMOJI LENTELĖ
TŽ-161 - DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-3 PRIEDAS-SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI
TŽ-161 - DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-4 PRIEDAS-SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ LYGINAMOJI LENTELĖ
Į pradžią