Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-164 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-164

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktais, 25 straipsnio 2 dalimi, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, sudarytu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, atsižvelgdama į turto vertės nustatymo pažymas Nr. 19021143, 19021145, 19021132 ir (duomenys neskelbtini) 2019-02-20, (duomenys neskelbtini) 2019-02-25, UAB „Alytaus butų ūkis“ 2019-01-16 prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą:

1.1. du kambarius bendrabutyje Daugų g. 3-107, Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), bendras plotas 34,24 kv. m su bendro naudojimo patalpomis, kurių plotas 10,26 kv. m), už 5 908, 90 Eur nuomininkei (duomenys neskelbtini) (g. (duomenys neskelbtini));

1.2. trijų kambarių butą Likiškėlių g. 98-38, Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), bendras plotas 67,41 kv. m), už 32 508,90 Eur buto nuomininkui (duomenys neskelbtini) (g. (duomenys neskelbtini)).

1.3. vieną kambarį bendrabutyje Vingio g. 5-104, Alytuje (unikalus Nr. 1196-5004-1011:0076, pastatas, kuriame yra butas 1196-5004-1011, 1N5p, bendras plotas 18,22 kv. m  su bendro naudojimo patalpomis, kurių plotas 10,32 kv. m), už 2 108,90 Eur bendrabučio kambario bendraturtei UAB „Alytaus butų ūkis“.

2. Nustatyti, kad notarines pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

Sprendimo projekte numatyta leisti parduoti savivaldybės būstą kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamo savivaldybės būsto vertės nustatymu, įskaityti į būsto pardavimo kainą.

Savivaldybės būsto pardavimą reglamentuoja Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Įstatymo 24 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys: pagal 1 punktą – kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas. Įgyvendindama Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą Alytaus miesto savivaldybės taryba 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 sudarė Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, sprendimo projekte siūlomi parduoti būstai yra šiame sąraše. Parduodamo būsto rinkos vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „STIVVF“ (paslauga nupirkta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu).

 

 

Vyresnioji specialistė                                                                          Danguolė Versockienė

 

Tel. (8 315) 55 141, +370 620 24311, el. p. danguole.versockiene@alytus.lt

Į pradžią