Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-165 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EUROTRANSA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                       Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-165

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EUROTRANSA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir „UAB Eurotransa“ 2015-04-01 investicijų sutarties Nr. SRN-11-(57.5.) 3.4 papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Eurotransa“ 2019-03-26 prašymą, Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2019-04-10 posėdžio protokolą Nr. KPPt-136, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti, kad žemės sklypą Naujojoje g. 136C, Alytuje, investuotoja UAB „Eurotransa“  papildomai naudotų skaldos gamybos veiklai.

2. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ 2015-04-01 investicijų sutartį Nr. SRN-11-(57.5), kuriai buvo pritarta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-95 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“:

2.1. pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip::

„Šią investicijų sutartį sudarė

Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-_-_ sprendimą Nr. T-_ „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“, ir UAB „Eurotransa“ (toliau – investuotojas), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Petrukausko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus.

Investuotojas ketina išsinuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke, pastatyti naujus statinius (remonto dirbtuves ir administracines patalpas) ir vykdyti logistikos ir skaldos gamybos veiklą. Savivaldybė pageidauja, kad investuotojas darytų investicijas Alytaus pramonės parke, ir yra pasiruošusi išnuomoti žemės sklypą pagal šios sutarties sąlygas bei galiojančių įstatymų nuostatas.

Todėl savivaldybė ir investuotojas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė investicijų sutartį.“

2.2. pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Investuotojas įsipareigoja, kad visą žemės sklypo nuomos sutarties galiojimo laikotarpį žemės sklypas būtų naudojamas logistikos, skaldos gamybos ir sandėliavimo veiklai vykdyti. Dėl kitokio žemės sklypo panaudojimo investuotojas privalo gauti savivaldybės rašytinį sutikimą.“

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį pasirašyti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutartį, kuriai buvo pritarta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-95 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“, su šio sprendimo 2 punkte išdėstytais pakeitimais (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EUROTRANSA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Eurotransa“ prašymą papildyti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ 2015-04-01 investicijų sutartį Nr. SRN-11-(57.5.). Nors, investuotojo teigimu, investicijų sutartis neriboja gamybos veiklos pagal rūšis, prašoma papildyti investicijų sutartį, kad investuotojas investicijų sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę vykdyti skaldos gamybos veiklą. Investuotojas taip pat pateikė Aplinkos apsaugos agentūros išduotą taršos leidimą ir kvalifikacijos atestatą, kuriuo suteikiama teisė būti ypatinguoju statinio statybos rangovu. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos santraukoje (ją galima rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos tinklalapyje) pateikiamos išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, planuojama ūkinė veikla poveikio visuomenės sveikatai neturės. 2019-04-04 vykusio Ekonominės plėtros komisijos posėdžio metu investicijų sutarties keitimui patikslinant investuotojo gamybos veiklą, tai yra vykdyti skaldos gamybos veiklą, buvo pritarta. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-165 - DĖL SUTIKIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EUROTRANSA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO-1 PRIEDAS-INVESTICIJŲ SUTARTIS
TŽ-165 - DĖL SUTIKIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EUROTRANSA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO-2 PRIEDAS-KVALIFIKACIJOS ATESTATAS
TŽ-165 - DĖL SUTIKIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EUROTRANSA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO-3 PRIEDAS-TARŠOS LEIDIMAS
Į pradžią