Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-163 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-163

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti:

1. 2020 m. žemės mokesčio tarifus Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje (pridedama).

2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

NUSTATYTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. _______________ d.

sprendimu Nr.  ___________

                                                                                                                                         

2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

Eil.  nr.

Paskirties / Naudojimo būdo kodas

Paskirties / Naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčių tarifas procentais

Verčių zonos

Paskirtis

Naudojimo būdas

1

2

3

4

5

6

1.

610

 

Žemės ūkio paskirties sklypai

0,9

Visos

2.

710

 

Miškų ūkio paskirties sklypai

0,9

Visos

3.

995

 

Kitos paskirties žemės sklypai

 

 

3.1.

 

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

0,3

1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.12

3.2.

 

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

0,4

1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

3.3.

 

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,7

Visos

3.4.

 

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,7

1.5

3.5.

 

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,6

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

3.6.

 

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,4

1.1, 1.2

3.7.

 

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,7

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

3.8.

 

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

0,7

Visos

3.9.

 

319

Rekreacinės teritorijos

0,7

Visos

3.10.

 

320

Bendrojo naudojimo teritorijos

0,2

Visos

3.11.

 

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

0,2

Visos

3.12.

 

322

Teritorijos krašto apsaugai

0,2

Visos

3.13.

 

323

Atliekų saugojimo teritorijos

0,2

Visos

3.14.

 

324

Atskirųjų želdinių teritorijos

0,2

Visos

3.15.

 

325

Teritorijos valstybės sienos apsaugai

0,2

Visos

3.16.

 

330

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,3

1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.12

3.17.

 

330

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,4

1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

3.18.

 

331

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

0,5

Visos

3.19.

 

332

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

0,7

Visos

3.20.

 

333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

0,7

Visos

4.

 

Visiems kitiems šios lentelės 1–3 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

0,4

Visos

5.

 

Nenaudojamai ir apleistai žemei

4

Visos

                                                         

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekte aptariami klausimai šiuo metu reguliuojami Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, jame nurodyta, kad žemės mokestinė vertė yra žemės vidutinė rinkos vertė, mokesčio tarifas gali svyruoti nuo 0,01 iki 4 procentų ir savivaldybių taryboms yra suteikta teisė nustatyti vieną ar kelis konkrečius žemės mokesčio tarifus, kurie gali būti diferencijuojami atsižvelgiant į vieną ar kelis kriterijus: pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, žemės sklypo naudojimą ar nenaudojimą, žemės sklypo dydį, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį), žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

Iš žemės mokesčio gaunamos biudžeto pajamos kiekvienais metais vis didėja:     2015 metais žemės mokesčio priskaityta 219,9 tūkst. eurų, 2016 metais – 275,9 tūkst. eurų, 2017 metais – 283,6 tūkst. eurų, 2018 metais – 292,7 tūkst. eurų, 2019 metais prognozuojama, kad priskaitymas išliks toks pats kaip ir 2018 metais. Atsižvelgdami į tai, kad žemės mokesčio priskaitymas didėja, siūlome 2020 metams nustatyti tokius pat mokesčio tarifus, kokie buvo 2019 metais. Nustačius tokius pat mokesčio tarifus, kaip ir 2019 metais, mokesčio dydis nedidėtų ir tai sąlygotų nedidėjančią naštą mokesčių mokėtojams.

Rengiant sprendimo projektą pasirinktas mokesčio nustatymo tarifas pagal žemės sklypų buvimo vietą mieste bei žemės sklypo paskirtį ar naudojimo būdą. Taip pat atskiras mokesčio tarifas nustatytas žemės sklypams, kurie yra nenaudojama ir apleisti.

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mindaugas  Vaikšnoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 182, +370 686 12741, el. p. mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt

Į pradžią