Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-166 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-166

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-30 sprendimo Nr. T-59 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

2. Nustatytas lengvatas pritaikyti tik tuo atveju, kai įmonė neskolinga valstybės  ir savivaldybės biudžetams, įvykdžiusi visus sutartinius įsipareigojimus savivaldybei, pateikia dokumentus, pagrindžiančius atliktas investicijas, įmonės vadovo deklaraciją, patvirtinančią šio sprendimo 1 punkte nustatytą investicijų dydį, ir dokumentą (-us), įrodantį (-čius) įmonės ūkinę komercinę veiklą pastate, už kurį prašoma atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo ar jo sumažinimo (Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje „Mano VMI“ suformuotas mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas)“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto išsakytas pastabas, papildytas 2 punktas, kad įmonė pateiktų įrodančius dokumentus apie įmonės ūkinę komercinę veiklą pastate, už kurį prašoma atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo ar jo sumažinimo (Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje „Mano VMI“ suformuotas mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas).

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Andrė Zenevičienė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

 

Projekto alternatyva:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO“ PAKEITIMO

Į pradžią