Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-160 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-160

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Biudžetinių  įstaigų  įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6  straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių:

2.1. pasirašyti tarnybos nuostatus;

2.2. įregistruoti tarnybos nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą pakeistus į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, sujungus Alytaus miesto savivaldybės Švietimo  ir Sporto skyrius į vieną – Švietimo ir sporto skyrių,  būtina  pakeisti ir Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus. Naujuose tarnybos nuostatuose vietoj „Švietimo skyrius“ rašoma „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatuose įrašytas punktas, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui.

Vadovaujantis  Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias) vadovams aprašu pakeistas nuostatų punktas dėl kvalifikacinių reikalavimų tarnybos direktoriui.

Šie bei kiti keitimai pridedami nuostatų keitimo lyginamojoje lentelėje.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-160 - DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-NUOSTATAI
TŽ-160 - DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-LYGINAMOJI LENTELĖ
Į pradžią