Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-150 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-150

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.2 ir 6.1 papunkčiais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštą „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus miesto švietimo įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.2 ir 6.1 papunkčiais ir atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštą „Dėl turto perdavimo“.

Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms turtą, kuris įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų (15101) priemonės (21.01.01.12) plėtoti ir atnaujinti švietimo įstaigų techniką ir technologijas. Alytaus miesto savivaldybės administracija pirko spalvotas lovytes (144 x 64 cm) – 113 vnt., spalvotos lovytes (135 x 64 cm) – 40 vnt., 7 spinteles po 3 ištraukiamas lovas (stalčius) buko spalva (145 x 64 x 61,5 cm), 2 spinteles po 3 lovas (150 x 64 x 66 cm), 15 spintų-lovų po 4 miegamąsias vietas su tarpinėmis lentynomis (plotis 160 cm, aukštis 207 cm, gylis 57 cm).

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-150 - DĖL SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-PRIEDAS-TURTO SĄRAŠAS
Į pradžią