Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-148 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-148

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.2 ir 6.1 papunkčiais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2018-10-31 raštą Nr. VD-3572 „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus miesto švietimo įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.2 ir 6.1 papunkčiais ir atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2018-10-31 raštą Nr. VD-3572 „Dėl turto perdavimo“.

Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms turtą, kuris įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų (15101) priemonės (21.01.01.12) plėtoti ir atnaujinti švietimo įstaigų techniką ir technologijas. Nupirkta 13 vnt. elektrinių konvekcinių krosnių, 8 vnt. pramoninių vaisių daržovių trintuvų, 6 vnt. daržovių smulkintuvų, 6 vnt. vandens virimo katilų ir 4 vnt. pramoninių šaldytuvų.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-148 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS-1 PRIEDAS-SĄRAŠAS
TŽ-148 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS-2 PRIEDAS
TŽ-148 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS-3 PRIEDAS
Į pradžią