Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-151 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-151

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, 61 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T-62 „Dėl patalpų Daugų g. 7, Alytuje, priėmimo ir perdavimo panaudos pagrindais“, atsižvelgdama į asociacijos Vilties erdvės bendruomenės 2019-03-15 prašymą „Dėl atskiro juridinio adreso suteikimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti, kad Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Daugų g. 7, Alytuje (pastate, kurio unikalus Nr. 1197-9000-3031, pažymėtas plane 3D2b,), būtų registruota asociacijos Vilties erdvės bendruomenės buveinė.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

Alytus

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, 61 punktu, atsižvelgiant į asociacijos Vilties erdvės bendruomenės 2019-03-15 prašymą „Dėl atskiro juridinio adreso suteikimo“.

                      Alytaus miesto savivaldybės taryba 2018-03-29 sprendimu Nr. T-62 „Dėl patalpų Daugų g. 7, Alytuje, priėmimo ir perdavimo panaudos pagrindais“ perdavė asociacijai Vilties erdvės bendruomenei pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 980,43 kv. m ploto patalpas Daugų g. 7, Alytuje (pastatą, kurio unikalus Nr. 1197-9000-3031, pažymėtas plane 3D2b), socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste – teikti socialines paslaugas šeimoms bei bet kurios amžiaus grupės asmenims, kuriems tai yra būtina pagal jų socialinę, ekonominę padėtį ar dėl kitų priežasčių.

                      Parengto sprendimo projekto tikslas – leisti registruoti juridinio asmens buveinę savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-151 - DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE-PRIEDAS
Į pradžią